Psykiatri

Vuxenenheten för psykiatri ansvarar för att ge ett individuellt anpassat stöd till människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Många personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att få sin vardag att fungera tillfredsställande. En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro.

Om du vill göra en ansökan om stöd och hjälp från kommunens psykatri tar du kontakt med handläggaren. Du kan också vända dig till receptionen, telefonnummer finns i kolumnen till höger. Tillsammans med dig utreder handläggaren ditt behov av stöd och fattar beslut om insatser.

Rätten till insatserna prövas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).