Ekonomiskt bistånd

Alla invånare i Alvesta kommun har rätt till ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i kommunen och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (benämndes tidigare socialbidrag).

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldigheter och medborgarnas rättigheter men den reglerar inte i detalj hur arbetet ska bedrivas.

Det är förvaltningen för individ- och familjeomsorg som har ansvar för prövningen av ekonomiskt bistånd och styrs av lagen och de mål och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt riktlinjerna ska biståndet vara i nivå med vad en låginkomsttagare normalt har råd till och präglas av principen om barnens bästa, helhetssyn och respekt.

Här kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd i lättläst form