Överförmyndarnämnden

Från och med den 1 januari 2019 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam organisation.

Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Klcka på länken för att komma till överförmyndarnämndens webbplats; 

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg.

Växjö kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö

Den gemensamma organisationen ger flera fördelar:

  • Bredare samlad kompetens – möjligheter till spetskompetens
  • Lättare att rekrytera och behålla personal
  • Minskad sårbarhet
  • Effektiv handläggning
  • Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Vad är överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).