Välfärdsteknik - teknik inom vård och omsorg

Varför välfärdsteknik - digitalisering?

Välfärdsteknik handlar om att använda teknik för att underlätta vardagen för dig som medborgare. Den är en del av välfärdsteknologi och kommer personer med variabla funktionsnedsättningar till gagn. Denna s.k trygghetsskapande teknik ökar förutsättningarna för den enskilde att uppleva bättre livskvalitet hela livet genom bl a ökad självständighet, delaktighet och trygghet utifrån egna förutsättningar.

Ny teknik möjliggör nya arbetssätt samt utveckling av kvaliteten inom vård och omsorg samt ger bättre förutsättningar att använda resurserna mest effektivt. Arbetsbelastningen i arbetsgrupperna balanseras, vilket inverkar positivt på arbetsmiljön.

 

Digitalt arbetssätt

Ett digitalt arbetssätt innebär att verksamheten kan ägna sig i mindre utsträckning åt rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete. Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid.

 

Digital kompetens

Alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmågan att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Förståelse för hur en digital tjänst/digitalt arbetssätt fungerar leder till ökad digital trygghet och inte till ett digitalt utanförskap. Kompetensförstärkning inom digitalisering, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling är en förutsättning för att utvecklingen ska drivas framåt.