Funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsvariation erbjuds stöd av kommunen.

Vid kommunen finns LSS-handläggare som hjälper dig som har funktionsvariation att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter. LSS-handläggaren kan också de lagar som styr vilka rättigheter du har.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade( LSS)

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsvariation goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

I LSS finns tio olika insatser för särskilt stöd och särskild service till människor med stora funktionsvariation. LSS är ett komplement till andra lagar. Socialtjänsten kan också ge insatser till personer med funktionsvariation.

Ansökan

Den som vill ha bistånd i någon form måste göra en ansökan hos kommunens LSS-handläggare. För att ansöka kan du antingen ta kontakt med någon av våra handläggare eller använda den ansökningsblankett som finns till höger på denna sida.

Överklagan

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta skall göras inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras. Överklagandet ska var skriftligt och skickas in till omsorgsnämnden, Alvesta Kommun.

Nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.