Familjehem, Kontaktfamilj och Kontaktperson

Vill du/ni göra en insats för barn och ungdomar som är i behov av extra stöd eller behöver bo i en annan familj för en tid?

Kontaktperson

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd som man träffar regelbundet. Innehållet i träffarna utgår ifrån barnets eller den unges behov. Stödet kan exempelvis innebära att ni gör en fritidsaktivitet tillsammans. Ni kan träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter.

Kontakfamilj

Kontaktfamiljen ger stöd och avlastning till föräldrar och barn. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vanligtvis en eller ett par helger per månad. Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva ett utvidgat socialt nätverk. Föräldrarna behöver avlastning och barnen behöver miljöombyte och stimulans. 

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra. Kontaktfamiljen ska ha känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i sitt hem. De ska även ha en trygg och stabil livssituation.

Familjehem

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva placeras i familjehem till exempel på grund av föräldrars missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Det kan också vara barnets eget beteende som är orsaken till att hon eller han inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Barn som kommer ensamma till Sverige

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige. Många av dem kommer från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig. Framförallt de yngre barnen har behov av en stabil hemmiljö med vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för dem.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod men också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Hur fungerar insatsen?

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt.

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med familjehemssekreterare och socialsekreterare. En viktig förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Utredning av familjehem

När en familj anmält sitt intresse till familjehemsgruppen, görs en omfattande utredning av det blivande familjehemmet. Utredarna träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och hjälper familjen i att ta ett välgrundat beslut. Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register samt kronofogdemyndighet. Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man fattar beslut.

Den ekonomiska ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Jourhem

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Vanliga orsaker till placering i jourhem vad gäller ungdomar är ofta relationskonflikter mellan dem och föräldrarna. Vad gäller yngre barn handlar det oftast om föräldrars missbruk, psykiska sjukdom eller akuta kriser i familjen där barnens omvårdnad inte kan lösas på annat sätt. Jourhemsplaceringarna kan pågå allt mellan något dygn till några månader.