Utredning

Efter ansökan eller anmälan kan det bli aktuellt med en utredning. Då utses handläggare i utredningsgruppen som har kontakt med barnet och familjen under utredningstiden. Vid utredning används ett verksamhetssystem som heter Barns behov i centrum (BBIC).
I utredningen är barnet/ungdomen i centrum och barnets bästa är avgörande. 

Utredningen är till för att göra en kartläggning av barnets/ungdomens situation för att kunna göra en bedömning om vilka insatser som eventuellt kan behövas. För att få information om barnet/ungdomen pratar handläggaren med barnet/ungdomen, föräldrar och andra viktiga personer i barnets omgivning. All information dokumenteras i en utredning. Det är främst socialtjänstlagen som styr utredningsarbetet och handläggaren har tystnadsplikt.

 

BARNS BEHOV I CENTRUM (BBIC)

Barns behov i centrum (BBIC) är ett verksamhetssystem som används vid handläggning av barn- och ungdomsärenden inom socialtjänsten. BBIC är framtaget av socialstyrelsen och syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. De flesta kommuner i landet använder sig av BBIC.

BBIC illustreras av en triangel där grunden är att barnet ska vara i fokus under hela handläggningsprocessen. Triangelns olika sidor består av barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Utgångspunkten är att barnets behov ska sättas i relation med föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö, de vill säga barnets omgivning. Barnets utveckling sker i samspel med och påverkas av sina föräldrar och sin omgivning. Med hjälp av triangeln skapas en helhetssyn runt barnet.  

BBIC triangel