Familjerätten

Familjerätten handlägger frågor angående faderskap/föräldraskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta, frågor angående adoption samt frågor angående vårdnad, boende och umgänge som behöver lösas efter en skilsmässa/separation.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som har eller ska separera. Se mer under respektive rubrik. Familjerättens arbete regleras i socialtjänstlagen och föräldrabalken.

Hos familjerätten kan man få kostnadsfria rådgivningssamtal via telefon eller vid besök. Samtalen registreras eller journalförs inte och förs under sekretess.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas via en faderskapsbekräftelse eller genom dom. Detta regleras av svensk lag, föräldrabalken.

Fastställande av faderskap sker på Förvaltningen för Individ- och familjeomsorgen.

Skatteverket lämnar uppgifter till Förvaltningen för Individ- och familjeomsorgen i Alvesta om alla nyfödda barn till ogifta mödrar som bor i Alvesta kommun. Modern kontaktas via brev och föräldrarna får en besökstid för fastställande av faderskap. Efter fastställande av faderskap görs registrering på folkbokföringen.

För barn till ogifta föräldrar är enligt föräldrabalkens regler modern ensam vårdnadshavare.
I samband med att faderskapet fastställes kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om sitt barn.

Det är även möjligt att upprätta faderskapsbekräftelse redan innan barnet är fött. Vid osäkerhet rörande faderskapet kan man via DNA-undersökning fastställa faderskapet. I enstaka fall avgörs faderskapet av domstol.

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.
Genom fastställelsen blir barnet juridiskt knutet till sin far, får bland annat arvsrätt efter honom och rätt att bära hans efternamn.

Föräldrarskap

Sedan 1 juli 2005 är det möjligt för lesbiska par att få barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige. Partnern eller sambon till den kvinna som föder barnet måste ha samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet ska bestämmas genom bekräftelse eller dom. Nämnden för Individ- och familjeomsorgen är skyldig att försöka utreda om föräldraskap föreligger och om så är fallet se till att detta fastställs i stället för faderskapet.

Adoption

Om du funderar på att adoptera ett barn kan du kontakta familjerätten för mer information.
Du kan även få information från myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA.

Adoption kan endast förmedlas genom en auktoriserad adoptionsorganisation. Information om vilka auktoriserade adoptionsorganisationer som finns lämnas av MIA.

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett beslut om medgivande av Nämnden för Individ- och familjeomsorgen.

Till grund för beslutet gör familjerätten en medgivandeutredning enligt internationella normer. Denna utredning utgör också en presentation av familjen för utlandet.

Från och med den 1 januari 2005 ska den som önskar adoptera ha genomgått föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges. Utbildningen som genomförs i form av studiecirkel anvisas av familjerätten. Studiematerialet är framtaget av MIA.

När ett barn har anlänt har familjerätten ett uppföljningsansvar, lämnar yttrande till domstol och skriver uppföljningsrapporter till barnets hemland.

Vårdnad, boende och umgängesfrågor

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som står inför en separation ellerhar separerat som en hjälp att kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de inte längre lever tillsammans.

Samtalen syftar till att underlätta och förbättra föräldrarnas gemensamma föräldraansvar och skapa enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen har barnen och föräldraskapet i fokus.

Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas genom en muntlig eller skriftlig överenskommelse eller ett juridiskt bindande avtal. Juridiskt bindande avtal kan skrivas angående vårdnad, boende och/eller umgänge.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag från domstol.

Samarbetssamtal registreras och journalförs inte. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.

I samtalen har vi som grundvärderingar att:
- Barnets bästa kommer i första hand.
- Föräldrar har ett gemensamt ansvar under hela barnets uppväxt.
- De beslut föräldrar själva enas om är bättre än beslut som fattas av andra.
- Det finns lösningar som båda kan acceptera.

För att beställa samarbetssamtal kan du kontakta familjerättsekreterare eller fylla i en ansökan om samarbetssamtal och skicka till familjerätten.

Utredningar på uppdrag av tingsrätten

Om föräldrarna inte kommer överens angående vårdnad, boende och/eller umgänge för barnet kan föräldrarna vända sig till tingsrätten, genom stämningsansökan, för att beslut ska fattas i den aktuella frågan. Familjerätten kan av tingsrätten få i uppdrag att göra en utredning om hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Utredningen blir ett underlag för tingsrättens beslut.

Resekostnader vid umgänge

Familjerätten kan hjälpa föräldrar att beräkna hur kostnaderna för umgängesresor, mer än 10 mil enkel resa, skall fördelas mellan föräldrarna. Det primära ansvaret för resorna har umgängesföräldern men den förälder som barnet bor hos ska bidra till kostnaderna om ekonomisk förmåga finns. Det är vanligt att föräldrar delar på kostnaderna.

Föräldrars försörjningsansvar

När det gäller föräldrars försörjningsansvar efter separation kan familjerätten ge viss information. När det gäller beräkning av underhållsstöd hänvisas till försäkringskassan och gällande beräkning av underhållsbidrag hänvisas till jurist.