Stöd till anhöriga

Det finns olika möjligheter för dig som stöttar och hjälper någon i din närhet, yngre eller äldre, som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruk/beroende eller på annat sätt är i behov av stöd att själv få hjälp och stöd i din situation.

Anhörigstödet syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som ger vård och stöd till en närstående. Ofta är det en anhörig som hjälper någon inom familje- eller släktkretsen. Men det kan också vara en granne eller vän som den närstående har en nära relation till.

Former av stöd till anhöriga

Du som anhörig kan få stöd på olika sätt genom så kallat anhörigstöd. Stödet ska utgå från dina behov och vara individuellt utformat. Stöd kan ges både i form av direkt eller indirekt anhörigstöd.

Direkt anhörigstöd kan vara stöd i form av enskilda samtal eller samtalsgrupper, anhöriggrupper och hälsofrämjande aktiviteter. Det kan också handla om information och utbildning, tekniska hjälpmedel, avlösning eller avlastning.

Indirekt anhörigstöd vänder sig till den närstående och indirekt blir det en form av stöd för den anhöriga. Hit räknas bland annat hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet, växelvis korttidsboende, ledsagarservice, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

För en del av insatserna krävs att du ansöker samt får ett bifallsbeslut för att kunna ta del av dem. Du ansöker om dem hos kommunens handläggare.

För ytterligare information angående anhörigstöd ta kontakt med en handläggare eller kommunens samordnare för anhörigstöd, telefon 0472-150 00.