Anhörigstöd

Anhörigstöd

Du som stöttar och hjälper någon i in närhet kan få stöd. Anhörigstöd kan ges individuellt eller i grupp och utformas efter dina behov.

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ansvarar kommunen för att erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har ett funktionshinder.

Bestämmelsen gäller för hela socialtjänstens verksamhet inom omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande.

Anhörigstödet syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som ger vård och stöd till en närstående. Ofta är det en anhörig som hjälper någon inom familje- eller släktkretsen. Men det kan också vara en granne eller vän som den närstående har en nära relation till.

Anhöriga är en värdefull resurs med bred kunskap utifrån sin situation och det är viktigt att de känner sig delaktiga i arbetet runt den närstående. Ett gott samarbete ökar trivseln.

Former av anhörigstöd

Stödet ska utgå från den anhöriges behov och vara individuellt utformat. Stöd ges både i form av direkt eller indirekt anhörigstöd.

Direkt anhörigstöd kan vara stöd i form av enskilda samtal eller samtalsgrupper, anhöriggrupper och hälsofrämjande aktiviteter. Det kan också handla om information och utbildning, tekniska hjälpmedel, avlösning eller avlastning.

Indirekt anhörigstöd vänder sig till den närstående och indirekt blir det en form av stöd för den anhöriga. Hit räknas bl. a. hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet, växelvis korttidsboende, ledsagarservice, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

En del av insatserna är biståndsbedömda. Du ansöker om dessa insatser hos någon av kommunens biståndshandläggare.

För ytterligare information angående anhörigstöd ta kontakt med kommunens samordnare för anhörigstöd, kontaktuppgifter hittar du längst upp i högerspalten på denna sida.

Samordnare för anhörigstöd 

Av samordnare för anhörigstöd kan du få information om olika former av stöd som kommunen erbjuder samt information om föreningar och organisationer som kan hjälpa dig.

Samordnare för anhörigstöd erbjuder även enskilda stödsamtal där du ges möjlighet att prata om din situation med fokus på hur du mår. Tystnadsplikt råder och ingen dokumentation förs om samtalen. Besöken är kostnadsfria. Du kan också få rådgivning per telefon.

Samordnare för anhörigstöd ordnar också föreläsningar och utbildning om ämnen som är angelägna för dig som anhörig. Har du förslag får du gärna höra av dig.