Ansöka om stöd och hjälp

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp från omsorgsförvaltningen samt hur du kan överklaga ett beslut.

Hur du ansöker om insatser

Steg 1 - Ansökan

Om du är i behov av stöd och hjälp i hemmet, särskilt boende eller någon annan insats, behöver du göra en ansökan hos kommunens myndighetshandläggare. Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen. Om du ansöker skriftligen kan du använda dig av vår ansökningsblankett.

Du ska även kontakta en handläggare om du vill ändra något i det beslut om insatser du redan har eller om du är i behov av ytterligare insatser.

Blankett för ansökan om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (pdf)

Steg 2 - Utredning

Efter din ansökan görs en individuell utredning av dina behov. Utredningen genomförs tillsammans med dig och, vid behov, i samverkan med till exempel närstående och andra myndigheter.

Steg 3 - Beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår om det är ett bifall eller avslag på de insatser du ansökt om.

Överklagan

Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Du kan överklaga hela eller delar av ett beslut. Överklagan ska göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och du behöver tala om vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras. Du kan få hjälp från din handläggare att överklaga ett beslut.

Överklagandet skickas till Omsorgsnämnden, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 00 Alvesta.

Omsorgsnämnden tar ställning till om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Förenklad handläggning

Du som är 75 år eller äldre, och som känner att du är i behov av hjälp har möjlighet att ansöka om vissa insatser genom förenklad handläggning. Då görs ingen utredning. Dessa insatser är matdistribution, ledsagning, tvätt och inköp/ärenden.

Förenklad handläggning