Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg, stöd och vård som du beviljas. Avgiftens storlek bestäms utifrån ditt stöd- och hjälpbehov samt hur stora dina inkomster och tillgångar är.

Innehåll på sidan

Avgifter 2023
Så beräknas din avgift
Minimibelopp för övriga levnadskostnader
Avgiftsutrymme
Beslut om avgift
Glöm inte meddela förändringar
Betala via autogiro
Bostadstillägg

Avgifter 2023

Här kan du läsa om våra avgifter 2023 (länk till annan sida på denna webbplats).

Så beräknas din avgift

Lämna inkomstuppgifter för individuell beräkning

Den avgift du betalar är individuell och påverkas av vilka insatser du har samt av dina inkomster och din bostadskostnad. Du har rätt att behålla tillräckligt mycket av dina medel till din bostadskostnad och övriga levnadskostnader innan avgift tas ut.

För att få din avgift individuellt prövad behöver du meddela oss dina inkomstuppgifter och din bostadskostnad. Detta gör du på särskild blankett.

Blankett för att lämna inkomstuppgifter

Vi kan hämta uppgifter om din allmänna pension om du samtycker till det. Uppgifter om tjänstepension, privata pensioner och övriga inkomster måste du meddela oss eftersom vi inte får information om dem på annat sätt. Du kan avstå från att få din avgift individuellt prövad. Detta innebär att du betalar full avgift för dina insatser. Detsamma gäller om du inte skickar in blanketten eftersom vi då inte kan pröva nivån på din avgift.

När du beviljas en omsorgsinsats eller hälso- och sjukvårdsinsats behöver du fylla i en blankett där du anger dina inkomster för att få din avgift prövad. Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster och din bostadskostnad kommer du att få betala maxavgift för dina insatser.

Makar och registrerade partners

Vid avgiftsberäkning för makar eller registrerade partners läggs bådas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken/partnern. Det är därför viktigt att båda lämnar inkomstuppgifter även om endast den ena har beviljade insatser.

Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns någon underhållsskyldighet dem emellan. Sammanboende får dock minimibelopp som gifta.

Minimibelopp för övriga levnadskostnader

Minimibelopp är en schabloniserad summa som ska täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd. Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och utgår från konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader

Minimibelopp per månad år 2023

  • Äldre ensamstående: 6 470 kr
  • Äldre makar/sambor: 5 279 kr
  • Yngre ensamstående: 7 414 kr
  • Yngre makar/sambor: 5 696 kr

Individuella tillägg till minimibeloppet

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa andra situationer till en lägre nivå. En individuell höjning av minimibeloppet kan påverka den avgift du betalar.

Ditt minimibelopp kan höjas på grund av särskilda omständigheter som gör att dina kostnader varaktigt överstiger normalkostnader för sådant som ingår i minimibeloppet eller om du har andra varaktiga kostnader som du inte bör avstå ifrån. Varje förhöjd utgift måste uppgå till minst 200 kronor per månad och vara varaktigt återkommande under större delen av året. Exempel på utgifter som kan påverka minimibeloppet är kostnader för god man eller underhållskostnader för minderåriga barn.

Du kan ansöka om förhöjt minimibelopp i samband med att du lämnar uppgifter om inkomster och bostadskostnad.

Avgiftsutrymme

Ditt avgiftsutrymme är den summa som blir kvar efter att ett så kallat förbehållsbelopp, bestående av din bostadskostnad, minimibeloppet och eventuella individuella tillägg, räknats bort från dina sammanlagda inkomster efter skatt.

Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för insatserna.

Ansökan om nedsättning av avgift i samband med dubbel boendekostnad

Om du, i samband med att du flyttar till särskilt boende, får dubbla boendekostnader under en period kan du få räkna med båda kostnaderna under högst tre månader. Detta kan i sin tur påverka ditt avgiftsutrymme och nivån på den avgift som tas ut. Det är endast själva avgiften som påverkas, inte hyran för lägenheten i
särskilt boende eller kostnader för mat. Du får räkna med båda hyrorna under förutsättning att du har mindre än tre prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet (år 2023: 157 500 kronor).

Ansökan om dubbel boendekostnad ska ha inkommit senast månaden efter inflyttningsdatum. 

Blankett för ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader (pdf)

Beslut om avgift

När din avgift fastställts får du ett avgiftsbeslut där storleken på avgiften framgår samt vilket beräkningsunderlag som ligger till grund för beslutet. Titta gärna igenom beslutet så att alla uppgifter är korrekta. Om du upptäcker att något inte stämmer kontakta din avgiftshandläggare.

Hur du överklagar ett beslut

Om du är missnöjd med delar av eller hela beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha kommit in till oss inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Ange i din överklagan vilket beslut det är som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras.

Överklagan ska skickas till:
Omsorgsnämnden, Alvesta kommun
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Vi kan komma att ompröva ditt beslut om det skulle vara uppenbart felaktigt på något sätt. Om så inte sker skickar vi vidare din överklagan med underlag till förvaltningsrätten. Du kan vända dig till din avgiftshandläggare om du behöver hjälp med överklagan.

Glöm inte meddela förändringar

Om din inkomst och/eller din bostadskostnad förändras måste du själv utan dröjsmål kontakta avgiftshandläggare eller skicka in en ny inkomstblankett. Tänk på att avgiften inte räknas om retroaktivt om det är du själv som dröjer med att inkomma med förändrade uppgifter.

Tänk på att du behöver meddela oss förändringar av din hyra. Detta gäller även om du bor på något av kommunens särskilda boenden eftersom vi inte får uppgifter om förändringar per automatik.

Avgiften räknas om vid varje årsskifte. I samband med detta skickar vi ut en inkomstblankett till dig.

Betala via autogiro

Vill du att din avgift ska dras automatiskt via autogiro varje månad behöver du fylla i en blankett för anmälan om autogiro.

Blankett för anmälan av autogiro

Bostadstillägg

Du kan ha rätt att få bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Länk till information om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats