Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg, stöd och vård som du beviljas. Avgiftens storlek bestäms utifrån ditt stöd- och hjälpbehov samt hur stora dina inkomster och tillgångar är.

Beräkning av din avgift

När du beviljas en omsorgsinsats eller hälso- och sjukvårdsinsats behöver du fylla i en blankett där du anger dina inkomster för att få din avgift prövad. Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster och din bostadskostnad kommer du att få betala maxavgift för dina insatser.

Blankett för att lämna inkomstuppgifter

Makars avgift

Vid avgiftsberäkningen läggs makars inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken. Din make/maka måste därför också lämna uppgift om sina inkomster.

Högkostnadsskydd

Avgiften är kopplad till prisbasbeloppet som år 2022 är 48 300 kronor. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet, dvs 2 170 kronor för år 2022.

  • Hemtjänst, max 2 170 kr per månad
  • Hemsjukvård 100 kr per besök, max 100 kronor per dygn (max 2 170 kr per månad)
  • Besök av rehab 100 kr (max 2 170 kr per månad)
  • Trygghetslarm 303 kr per månad
  • Matdistribution 10 kr per portion

Minimibelopp

Minimibeloppet är det belopp som du har rätt att ha kvar av dina egna medel till övriga levnadskostnader innan avgift tas ut. Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd. Den som har låga inkomster betalar därmed en lägre avgift eller ingen avgift alls. 

Minimibelopp per månad för år 2022

  • 5 953 kr för ensamstående som är 65 år och äldre
  • 4 857 kr för makar och sambor som är 65 år och äldre
  • 6 548 kr för ensamstående som är 19-64 år
  • 5 343 kr för makar och sambor som är 19-64 år

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre eller lägre nivå.

Beslut om avgift

När vi har räknat ut vilken avgift du ska betala skickar vi hem ett skriftlig beslut till dig. 

Överklaga ett avgiftsbeslut

När din avgift har beräknats får du hem ett beslut som du har rätt att överklaga. Information om hur du överklagar lämnas tillsammans med beslutet. 

Överklagandet ska vara skriftligt och ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till omsorgsnämnden. Det ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Omsorgsnämnden tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Du måste själv meddela oss förändringar

Om din inkomst och/eller din bostadskostnad förändras måste du själv utan dröjsmål kontakta avgiftshandläggare eller skicka in en ny inkomstblankett. Tänk på att avgiften inte räknas om retroaktivt om det är du själv som dröjer med att meddela oss förändrade uppgifter.

Avgiften omprövas varje år. Vi skickar då ut en inkomstblankett till dig där du kan anmäla förändringar.

Bostadstillägg

Du kan ha rätt att få bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Länk till information om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats