Avgifter

Ett enhetligt avgiftssystem tillämpas för service och omvårdnad och beräknas på samma sätt oavsett var man bor.

Taxan är kopplad till prisbasbeloppet som år 2019 är  46 500 kronor. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 procent av prisbasbeloppet, dvs 2 089 kronor för år 2019.

Hemtjänst max 2 089 kr per månad
Hemsjukvård 100 kr per besök, max 100 kronor per dygn
Besök av rehab 100 kr
Matdistribution 10 kr per portion
Trygghetslarm 303 kr per månad

Högkostnadsskydd

Vid avgiftsberäkningen läggs makars inkomster samman och fördelas med hälften på vardera maken. Högkostnadsskyddet garanterar den enskilde att få behålla ett minimibelopp (förbehållsbelopp) för vanliga levnadsomkostnader som t ex mat, el, telefon, kläder m m samt för den faktiska boende-kostnaden/hyran. Den som har låga inkomster betalar därmed en låg avgift eller ingen avgift alls. Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre eller lägre nivå.

Minimibelopp per månad för år 2019

65 år och äldre
Ensamstående 5 250 kr
Makar och sambor 4 436 kr

19 - 64 år
Ensamstående 5 775 kr
Makar och sambor 4 961 kr

Den enskilde ska lämna uppgift om sina inkomster till omsorgsförvaltningen som fastställer avgiften, blankett för detta hittar du till höger på denna sida under Relaterad information. Beslut skickas därefter till den enskilde.

Rätt att överklaga

Den sökande har rätt att överklaga ett beslut. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet.

Överklagandet skall vara skriftligt. Det skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag då man erhöll beslutet. Nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.