Äldre

Här kan du läsa om vilken service du kan få när åldern börjar ta ut sin rätt. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd till exempel i form av att få hjälp i hemmet, få deltaga i dagverksamhet eller bo på äldreboende.

Äldreomsorgen har som mål att kvalitén ska vara likvärdig. Vi arbetar för att den enskilde ska känna trygghet och vara delaktig i sin vardag.

Ansökan

Den som vill ha bistånd i någon form måste göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare (för kontakter se till höger). Du kan också använda dig av ansökningsblanketten som även den finns till höger på sidan. Dina insatser prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Förenklad handläggning

Du som är 75 år eller äldre, och som känner att du är i behov av hjälp har möjlighet att ansöka om vissa insatser med förenklad handläggning. Dessa insatser är matdistribution, ledsagning, tvätt och inköp/ärenden.

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Det kan gälla om du inte är överens om reglerna för förenklad handläggning eller om dina behov överstiger sex timmar per månad. När man gör en formell biståndsbedömning har du alltid rätt att överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Mer information

Förenklad handläggning

Överklagan

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta skall göras inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras. Överklagandet ska var skriftligt och skickas in till Omsorgsnämnden, Alvesta kommun. Nämnden tar ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.