Nationella riktlinjer för coronaviruset gäller tillsvidare

Sedan 14 december gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridningen av coronaviruset och Covid-19. Nu gäller rekommendationen att vi inte träffas fler än 8 personer eller i en mindre krets.

Personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att minska smittspridningen är det som tidigare också viktigt att du:
• Håller avstånd till andra.
• Stannar hemma om du är sjuk och arbetar hemma om du kan.
• Tvättar händerna med tvål ofta och använder handsprit.
• Undviker att ta dig i ansiktet.
• Hostar och nyser i armvecket.

Lite förkortat innebär det att man;

Bara umgås i en mindre krets.

Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt
Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas. Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud har införts. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Traditioner under smittsäkra former
Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19.

Res säkert
Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt, ur smittskyddssynpunkt:

Stanna hemma om du har symtom.
Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln.
Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Om ensamhet
Att inte ingå i normala sociala sammanhang kan skapa känslor av både stress och oro. Försök hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus. Använd gärna digitala möjligheter för att hålla kontakt eller håll kontakt via telefon. Om du känner någon som du tror kan känna sig ensam, så kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Barn och unga
Barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer. Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen i hur de kan följa råden om att motverka smitta av covid-19 i vardagen.
Kalas, andra samlingar med många personer, eller att träffas i nya grupper är olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska. Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt.

Unga i gymnasieålder
Unga i gymnasieålder (födda 2004 och tidigare) förväntas följa de allmänna råden precis som vuxna. Det innebär att begränsa nya nära kontakter, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom på covid-19 samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Vad är en mindre krets?
En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen.

Grundläggande försiktighetsåtgärder
För att undvika spridning av covid-19 bör du:
1.stanna hemma vid symtom på covid-19,
2.tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
3.hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter
Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Hålla avstånd

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1.hålla avstånd till varandra
2.inte dela utrustning med varandra
3.när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4.undvika gemensamma omklädningsrum
5.resa till och från aktiviteten individuellt
6.utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Alla verksamheters ansvar
Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter
Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:
1.sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
2.markerar avstånd på golvet
3.möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
4.erbjuder digitala alternativ
5.erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
6.minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
7.anpassar öppettiderna.

Arbetsplatser
Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd.

Utbildningar för vuxna
Kommunal vuxenutbildning, lärosäten och andra som erbjuder utbildningar för vuxna bör, förutom vad som gäller för arbetsplatser, erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när verksamhetsansvarig bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov.

Detta råd gäller inte för andra utbildningsformer än kommunal vuxenutbildning som omfattas av skollagen (2010:800).

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör verksamheterna:
1.se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
2.begränsa antalet passagerare per fordon
3.informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Handel
För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter:
1.begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt
2.informera kunder om att handla på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt såsom att handla ensam och på tider då det inte förekommer trängsel.
3.ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor samt anvisa hur långt kunderna bör stå ifrån varandra.


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

 

Föreningar m.m.
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:
1.om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
2.undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:
1.när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
2.minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
3.avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19.

Här hittar du folkhälsomyndighetens rekommendationer i sin helhet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/