Skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) i kraft. Den nya lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. Med olyckor menas både olyckor vållade av människor och naturolyckor där människor, egendom eller miljö kan skadas.

I lagen anges övergripande nationella mål för arbetet med skydd mot olyckor. Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen medan övriga verksamhetsmål ska formuleras av kommunerna utifrån den lokala riskbilden.

Enligt lagen ska kommunen utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet behandlar det förebyggande arbetet inom Alvesta kommun.

Enligt lag om skydd mot olyckor ska handlingsprogram som behandlar den förebyggande verksamheten innehålla:

  • Kommunens mål för verksamheten formulerat i lokala verksamhetsmål
  • De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda tillräddningsinsatser. (Dessa risker behandlas i rapporten Riskanalys och tatistik, Värends räddningstjänstförbund)
  • Hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den laneras ska beskrivas
  • Vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser kommunerna har ochavser att skaffa sig. Förmågan ska redovisas för såväl förhållandena ifred som under höjd beredskap.