Översvämning

När det regnar mycket och under lång tid så finns det risk att vattendrag svämmar över. Då kan mark som annars är torr tillfälligt hamna under vatten.

Det är viktigt att i förväg veta var de områden som riskerar att bli översvämmade finns. På så vis kan man planera för att bebyggelse och vägar m.m. byggs på lämpliga platser. Det man bygger kan då också byggas med en utformning som tar hänsyn till risken för översvämning.

Översvämmad källare

För information om översvämmad källare, välj länken "Källaröversvämning" till höger.

Översvämningsutredning

BildKommunen har låtit göra en detaljerad utredning/kartering om risken för översvämning av mark utmed Lekarydsån. Utredningen berör sträckan mellan Stråken och Huseby och finns att tillgå i menyn till höger. I dokumentet finns kartor med ytor som svämmades över juli 2004. Kartorna visar även beräknat 100-års flöde och beräknat högsta flöde (kallas BHF och är 10 000-års flöde).

Prognos för vattenflöden

Alvesta kommun har tillgång till ett prognosverktyg för Mörrumsåns norra avrinningsområde. Det visar beräknade vattennivåer för de närmast kommande10 dagarna.