Säkerhet och beredskap

Kommunen har en viktig roll i samband med oväntade händelser. Det kan röra sig om hantering av större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Trygghetspunkter

Just nu håller vi att se över och utveckla våra trygghetspunkter i kommunen. Trygghetspunkter är en plats där invånare ska få stöd och information under störningar och kriser.

Trygghetspunkterna har radioutrustning för att kunna kommunicera och har tillgång till reservkraft. Trygghetspunkterna fungerar som informationscentral och har kontakt med räddningstjänsten och kommunens krisledning och det finns personal på plats. Vid en trygghetspunkt kan kommuninvånare få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och dricksvatten. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Trygghetspunkter i Alvesta kommun

  • Biblioteken i Alvesta, Grimslöv, Lönashult, Moheda och Vislanda
  • Bygdegården i Hynnenäs
  • Mobil trygghetspunkt. I händelse av kris eller krig kommer vår kulturbuss att fungera som en mobil trygghetspunkt.

Civilt försvar

Civilt försvar är de verksamheter och åtgärder som myndigheter, kommuner, regioner samt enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att stärka Sveriges motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret.

Alvesta kommun arbetar kontinuerligt med planeringen för civilt försvar. Arbetet innebär bland annat att skapa en bra beredskap för kriser under fredstid som utgör grunden för civilt försvar. 

På MSB:s webbsida finns mer information om civilt försvar, bland annat om målen för det civila försvaret och vem som fattar beslut om höjd beredskap.

MSB - Civilt försvar 

Frivilliga rersursgruppen (FRG) 

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är ett koncept från Civilförsvars­förbundet. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen och kan kallas in av kommunen vid en kris.

FRG söker alltid nya frivilliga. Om du är intresserad av att hjälpa till som frivillig när det behövs kontakta dem gärna. 
Läs mer om frivilliga resursgruppen 

Kontakta FRG i Alvesta via e-post: frg.alvesta@gmail.com

Beredskapsplaner

Kommunen planerar och förbereder sig för olika händelser som kan inträffa.
Det finns både planer som är kommunövergripande och planer som rör enskilda verksamheter som en skola eller ett boende.

Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris, där robusthet och flexibilitet utgör grunden för vårt säkerhetstänk. Läs mer om krishantering på krisinformation.se

Krisledningsnämnden

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en broschyr som heter "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren som skickades ut till alla hushåll i Sverige i maj 2018 innehåller information om hur individen och samhället bäst hanterar en kris eller krig.

Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre förberedd om du drabbas av en kris.

På webbplatsen dinsakerhet.se kan du läsa mer och ladda ner broschyrern