Beredskap för olyckor och kriser

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Krisberedskap

Under våren 2017 och våren 2018 har det genomförts två nationella krisberedskapsveckor i Sverige. Syftet har varit att vi ska bli bättre förberedda på exempelvis ett längre strömavbrott eller någon annan kris. Detta är en ständigt aktuell och viktig fråga men den har uppmärksammats lite extra den veckan.
Bakom projektet står MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
Du kan också läsa mer om hur du förbereder dig på webbsidan; dinsakerhet.se

Kommunen driver flera verksamheter (äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola till exempel) som berör många människor och som måste fungera även under kriser.

Om någonting händer så är webbplatsen www.alvesta.se en av de viktigaste informationsvägarna. Det är också bra att lyssna på Radio Kronoberg P4 (101,0 och 101,8 MHz) som förmedlar information från kommunen när något händer.

Beredskapsplaner

Kommunen planerar och förbereder sig för olika händelser som kan inträffa. Det finns både planer som är kommunövergripande och planer som rör enskilda verksamheter som en skola eller ett boende.

Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Krisledningsnämnden

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en broschyr som heter "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren som skickades ut till alla hushåll i Sverige i maj 2018 innehåller information om hur individen och samhället bäst hanterar en kris eller krig.  

Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre förberedd om du drabbas av en kris.

På webbplatsen www.dinsakerhet.se kan du läsa mer och ladda ner broschyrern https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/