Beredskap för olyckor och kriser

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Krisberedskap

27 september – 3 oktober 2021 är det Krisberedskapsvecka. Det är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst för höjd beredskap. Under veckan får vimöjlighet att reflektera ytterligare på vad vi tillsammans kan göra och temat för veckan är demokrati.

I år firar Sverige 100 år av demokrati och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har valt att ha demokratitema under årets Krisberedskapsvecka.

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter är ett av våra fem skyddsvärden som Sveriges samlade beredskap ska kunna skydda och försvara.

Det är viktigt att inse vikten av en medvetenhet om hoten mot demokratin, varför den är viktig att värna, skydda och försvara och hur vi kan göra detta.
För Krisberedskapsveckan innebär temat kopplingar till exempelvis totalförsvar (som ytterst ska försvara demokratin), källkritik och påverkan/propaganda och hur kriser kan påverka demokratin i ett samhälle.

Med utgångspunkt från följande frågeställningar ska vi tillsammans uppnå målet med krisberedskap:

  • Vad är det vi skyddar?
  • Vad hotar oss?
  • Vad kan vi göra?

Målet är att vi ska lära känna våra grannar, kanske gå med i en förening, kanske ansluta sig till kommunens frivilliga resursgrupp, lära känna nya människor, tänka kritiskt, ha en hemberedskap för att klara sig själv i minst en vecka gärna kanske upp till tre veckor, för att vi ska kunna ta ansvar för oss själva och varandra vid olika slags händelser.

Med detta hoppas vi bidra till en ökad förståelse för vikten av en samlad motståndskraft och beredskap. En insikt om att arbetet med Sveriges samlade beredskap ytterst handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land och att fler privatpersoner reflekterar över hur vardagen ska lösas med en egenberedskap vid kris och krig samt att vi tillsammans kan utveckla den lokala riskinformationen.

Beredskapsplaner

Kommunen planerar och förbereder sig för olika händelser som kan inträffa. Det finns både planer som är kommunövergripande och planer som rör enskilda verksamheter som en skola eller ett boende.

Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Krisledningsnämnden

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en broschyr som heter "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren som skickades ut till alla hushåll i Sverige i maj 2018 innehåller information om hur individen och samhället bäst hanterar en kris eller krig.  

Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre förberedd om du drabbas av en kris.

På webbplatsen www.dinsakerhet.se kan du läsa mer och ladda ner broschyrern https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/