Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur arbetet med patientsäkerhet under det gångna året sett ut. Kvalitetsberättelserna beskriver kvalitetsarbetet under det gångna året för verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. I berättelsen redogörs för det arbete kring patientsäkerhet som pågått under det gångna året. I berättelsen ingår även en patientsäkerhetsplan som beskriver det kommande arbetet under året med patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsberättelse för omsorgsnämnden år 2022

Kvalitetsberättelser

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande upprättar årligen berättelser över kvalitetsarbetet under det gångna året för respektive verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kvalitetsberättelse för omsorgsnämnden år 2022

Kvalitetsberättelse för nämnden för arbete och lärande år 2021