Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser

Omsorgsnämnden upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse i vilken patientsäkerhetsarbetet under föregående år dokumenteras. Nämnden upprättar årligen även en kvalitetsberättelse i vilken kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) dokumenteras.