Insikt - en företagsundersökning

Insikt är en kvalitetsmätning av myndighetutövning och service till företagare. Mätningen tar enbart upp faktorer som kommunen själv kan påverka och endast företag som va­rit i kontakt med kommunen ingår i studien.

Resultaten i undersökningen redovisas som betygindex mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg har företagen gett åt kommunen. 

Resultat från undersökningen 2017 jämfört med 2010.

Den bakomliggande idén är att förtroende till kommunen är en viktig del i det lokala företagsklimatet. Förtroendet antas stärkas om det är en bra myndighetsutövning, som upplevs som rättvis och effektiv. Generellt så prioriterar företagen effektivitet och bemötande. Minst viktigt för helhetsbetyget är tillgänglighet.

Undersökningen mäter kommunernas myndighetsutövning inom följande fem områden:

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd

Företag som under ett år haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).