Medborgarundersökning

För sjunde gången deltar Alvesta kommun i SCB:s (Statistiska Centralbyrån) medborgarundersökning. Den sker mellan den 23 augusti och 29 oktober 2019.

Medborgarundersökningen 2019

Vi vill veta vad du tycker! Därför ingår Alvesta kommun i SCBs stora Medborgarundersökning som skickats ut i dagarna.
Vi vill att ni som slumpmässigt valts ut för att besvara enkäten, gör det!

Syftet med enkäten är att ta reda på vad kommuninvånarna tycker om kommunen inom tre områden;

 • Vad invånarna tycker om kommunen som en plats att leva och bo på?
 • Vad invånarna tycker om den kommunala verksamheten?
 • Vad invånarna tycker om inflytandet i kommunen?

Besvara på webben eller papper

Som deltagarna i undersökningen kan du välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut den 23-29 augusti.

Enkäten på andra språk

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver deltagarna i undersökningen kontakta oss. Information om detta finns, på arabiska, i förbrevet, det brev som skickas med enkäten och i andra påminnelsen. Eventuella kommunspecifika tilläggsfrågor finns endast på svenska.

Sista svarsdag för Medborgarundersökningen

Det är olika datum beroende på om man svarar på webb- eller via postenkäten. Svaren ska vara SCB tillhanda den 4 november, då stänger insamlingen.

Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 4 november, kl. 13.00.

Ungefärlig tidsplan för medborgarundersökningen

Utsändning av informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten 23 - 29 augusti*
Utsändning av enkät 6-12 september*
Utsändning av påminnelse 18-24 september*
Utsändning av påminnelse med ny enkät 4-10 oktober*
Sista dag för att skicka in enkäten med post 29 oktober
Insamlingen stänger samt sista dag för att besvara webbenkäten 4 november kl. 13.00
* På grund av mängden brev görs utskicken under 5 vardagar.

Mer information till de som valts ut att delta

För deltagarna i undersökningen finns en sida på SCB:s webbplats där man kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar.
https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/

Resultatet av undersökningen beräknas vara klart omkring mitten av december.

Resultat från tidigare undersökningar

I SCB:s statistikdatabas finns resultat från tidigare omgångar.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/

_____


Resultatet från den senaste Medborgarundersökningen 2017

Undersökningen genomfördes med enkät och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvens blev 45 procent, vilket är något högre än genomsnittet bland de 131 andra deltagande kommunerna våren 2017. 

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning. Syftet med den är att ur ett medborgarperspektiv ta reda på:

 • Hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att leva och bo på?
 • Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter?
 • Vad medborgarna tycker om inflytandet i kommunen?

Kommunen som plats att bo på

Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett åt kommunen.

Kommunens resultat jämförs med de 131 kommuner som var med i undersökningen 2017. 

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Alvesta kommun som en plats att bo på och leva på blev 51. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 60. Alvestas resultat var lägre än 2015; värdet var då 52. 2013 var värdet 48.

Medborgarna i Alvesta kommun var mer nöjda med:

 • Utbildningsmöjligheter
 • Arbetsmöjligheter
 • Kommunikationer

Medborgarna var mindre nöjda med:

 • Rekomendation
 • Bostäder
 • Fritidsmöjlighter
 • Trygghet
 • Kommersiellt utbud

Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter är 53. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 55. Alvestas resultat var högre än 2015 då värdet var 51. 2013 var siffran 46.

Medborgarna i Alvesta kommun var mer nöjda med:

 • Äldreomsorgen

Medborgarna var mindre nöjda med:

 • Gymnasieskolan
 • Miljöarbete

Vad medborgarna tycker om inflytande i kommunen

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker om inflytande i kommunen blev 37. Genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 40. Alvestas resultat var högre än 2015 då värdet var 34. 2013 var värdet 30.

Medborgarna i Alvesta kommun var mindre nöjda med:

 • Information
 • Förtroende

Om du vill läsa hela rapporten hittar du den till höger under Relaterad Information.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen för Alvesta kommun har genomförts 2006, 2008, 2011, 2013,2015 samt 2017. Sedan SCB för första gången genomförde undersökningen 2005 har 260 av landets kommuner deltagit. 233 av kommunerna har medverkat mer än en gång.