Anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 är kommunens anslagstavla webbaserad. Det innebär att den fysiska anslagstavlan utanför kommunhuset har tagits bort och ersatts med denna.

Alvesta kommuns officiella anslagstavla
På Alvesta kommuns anslagstavla anslås bland annat:

  • Tillgännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning.

Varför anslå?
Syftet med att t.ex. tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Protokoll anslås på anslagstavlan för att allmänheten ska få kännedom om vilka kommunala beslut som har fattats av de beslutande politiska organen. Syftet är att allmänheten ska få kännedom om, och möjlighet att, överklaga de beslut som har fattats.

För att ta del av de protokoll och beslut som fattats följ länk vid anslagen nedan. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. Se kontaktuppgifter till respektive nämndsekreterare i kolumnen till höger.

Kommunfullmäktige

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-22

 

Kommunfullmäktiges protokoll

Anslag sätts upp: 2021-06-24
Tid för överklagande: 2021-06-28 - 2021-07-19
Anslag tas ned: 2021-07-20

 Valberedningens protokoll

Anslag sätts upp: 
Tid för överklagande: 
Anslag tas ned:

Valberedningens protokoll 

Anslag sätts upp: 
Tid för överklagande: 
Anslag tas ned:  Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-08

Anslag sätts upp: 2021-06-16
Tid för överklagande: 2021-06-17 - 2021-07-08
Anslag tas ned: 2021-07-09

 Kommunstyrelsens protokoll 

Anslag sätts upp:
Tid för överklagande: 
Anslag tas ned:

 Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Anslag sätts upp: 
Tid för överklagande: 
Anslag tas ned: 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Anslag sätts upp: 2021-05-24
Tid för överklagande: 2021-05-25 - 2021-06-15
Anslag tas ned: 2021-06-16

Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll

Anslag sätts upp: 2021-05-24
Tid för överklagande: 2021-05-25 - 2021-06-15
Anslag tas ned: 2021-06-16

 


 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Anslag sätts upp: 
Tid för överklagande: 
Anslag tas ned: 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

Anslag sätts upp: 2021-06-16
Tid för överklagande: 2021-06-17 - 2021-07-07
Anslag tas ned: 2021-07-08


Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-06-15
Anslag sätts upp: 2021-06-16
Tid för överklagande: 2021-06-17 - 2021-07-07
Anslag tas ned: 2021-07-08

-

Sammanträdesdatum: 
Anslag sätts upp: 
Tid för överklagande: 
Anslag tas ned: 


Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden för myndighetsutövnings protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-05-24
Anslag sätts upp: 2021-05-27

Anslag tas ned: 2021-06-18
Nämnden för myndighetsutövnings protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Anslag sätts upp: 2021-06-23

Anslag tas ned: 2021-07-15

Nämnden för arbete och lärande

Nämnden för arbete och lärande, individutskottets protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Anslag sätts upp: 2021-06-21
Anslag tas ned: 2021-07-14
Tid för överklagande: 2021-06-22-2021-07-13

Nämnden för arbete och lärandes protokoll

 Sammanträdesdatum: 2021-06-17
Anslag sätts upp: 2021-06-23
Anslag tas ned: 2021-07-16
Tid för överklagande:2021-06-24 - 2021-07-15

Sammanträdesdatum: 2021-07-08
Anslag sätts upp: 2021-07-08
Anslag tas ned: 2021-08-02
Tid för överklagande:2021-07-09 - 2021-07-30

Nämnden för arbete och lärandes protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-07-02
Anslag sätts upp:2021-07-02
Anslag tas ned:2021-07-27
Tid för överklagande:2021-07-05 - 2021-07-26

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-02-04
Anslag sätts upp: 2021-02-10
Tid för överklagande: 2021-02-11 - 2021-03-03
Anslag tas ned: 2021-03-04

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-04-06
Anslag sätts upp: 2021-04-15
Anslag tas ned: 2020-05-03
Tid för överklagande: 2021-04-16 - 2021-05-02


Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-14

Anslag sätts upp:2021-06-17
Tid för överklagande: 2021-06-18 -- 2021-07-02
Anslag tas ned: 2021-07-03

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-31

Anslås: 2021-06-01
Nedtas: 2021-06-24


Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg

Anslagsbevis

Anslag sätts upp: 2021-06-28
Tid för överklagande:
Anslag tas ned: 2021-07-21


Krisledningsnämnden

 
Anslag sätts upp:
Tid för överklagande:
Anslag tas ned:

Valnämnden

 

Anslag sätts upp:
Tid för överklagande:
Anslag tas ned:


Övriga anslag

Flytt av fordon

Flytt av husbil med okänt registreringsnummer och okänt fabrikat

Samrådshandlingar från vattenmyndigheterna

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 mars 2021: www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft. Där finns också information om var det går att hitta underlagsmaterial och hur den som vill kan lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverige


 Samordningsförbundet Värend styrelseprotokoll 2021-06-11

 Anslagsbevis

Anslag sätts upp: 2021-07-12
Tid för överklagande:
Anslag tas ned: 2021-08-02Överklagan

När ett protokoll anslås (sätts upp) på anslagstavlan har kommunmedlemmarna möjlighet att överklaga besluten som fattats under en period på 21 dagar. Överklagningstiden pågår från det datum protokollet anslås till och med det datum då anslaget nedtas.

Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas samt de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning