Anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 är kommunens anslagstavla webbaserad. Det innebär att den fysiska anslagstavlan utanför kommunhuset har tagits bort och ersatts med denna.

Alvesta kommuns officiella anslagstavla
På Alvesta kommuns anslagstavla anslås bland annat:

  • Tillgännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning.

Varför anslå?
Syftet med att t.ex. tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Protokoll anslås på anslagstavlan för att allmänheten ska få kännedom om vilka kommunala beslut som har fattats av de beslutande politiska organen. Syftet är att allmänheten ska få kännedom om, och möjlighet att, överklaga de beslut som har fattats.

För att ta del av de protokoll och beslut som fattats följ länk vid anslagen nedan. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. Se kontaktuppgifter till respektive nämndsekreterare i kolumnen till höger.

Kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 17 mars 2020

Anslås: 2020-03-24
Nedtas: 2020-04-15

 Valberedningens protokoll från sammanträdet den 17 mars 2020

Anslås: 2020-03-24
Nedtas: 2020-04-14

 

Anslås:
Nedtas:


 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10

Anslås: 2020-03-12
Nedtas: 2020-04-02

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 

Anslås: 
Nedtas: 

 Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2020-02-11

Anslås: 2020-02-19
Nedtas: 2020-03-11

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-25

Anslås: 2020-03-04
Nedtas: 2020-03-25

 Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-03-30

Anslås: 2020-04-01
Nedtas: 2020-04-23

 


 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 

Anslås: 2020-02-13
Nedtas: 2020-03-06

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

Anslås: 2020-03-03
Nedtas: 2020-03-25


Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Anslås: 2020-02-17
Nedtas: 2020-03-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll

Anslås: 2020-03-31
Nedtas: 2020-04-21


Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden för myndighetsutövnings protokoll
Anslås: 2020-02-27
Nedtas: 2020-03-19
Nämnden för myndighetsutövnings arbetsutskotts protokoll
Anslås:
Nedtas:

Nämnden för arbete och lärande

 Nämnden för arbete och lärande, individutskottets protokoll

Anslås: 2020-03-24
Nedtas: 2020-04-14

Nämnden för arbete och lärande

Anslås: 2020-02-29
Nedtas:2020-03-21

Nämnden för arbete och lärande, arbetsutskottets protokoll

Anslås:
Nedtas:


Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-02-27
Anslås: 2020-02-28
Nedtas: 2020-03-20

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-02-13
Anslås: 2020-02-18
Nedtas: 2020-03-10


Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens protokoll 

Anslås: 2020-02-28
Nedtas: 2020-03-23
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-10

Anslås: 2020-02-11
Nedtas: 2020-03-05


Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

 Anslagsbevis

Anslås: 2020-03-12
Nedtas: 2020-04-12


Krisledningsnämnden

 Krisledningsnämndens protokoll 2020-03-17
Anslås: 2020-03-25
Nedtas: 2020-04-15

Valnämnden

 

Anslås:
Nedtas:


Övriga anslag

 

Anslag och bevis Samordningsförbundet Värend 19-11-29

Sammanträdesprotokoll Samordningsförbundet Värend 19-11-29

Kungörelse Samråd detaljplan Gröna gatan

Kungörelse flytt av fordon OZZ999

Kungörelse flytt av fordon TMU996


Överklagan

När ett protokoll anslås (sätts upp) på anslagstavlan har kommunmedlemmarna möjlighet att överklaga besluten som fattats under en period på 21 dagar. Överklagningstiden pågår från det datum protokollet anslås till och med det datum då anslaget nedtas.

Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas samt de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning