Anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 är kommunens anslagstavla webbaserad. Det innebär att den fysiska anslagstavlan utanför kommunhuset tas bort.

Alvesta kommuns officiella anslagstavla
På Alvesta kommuns anslagstavla anslås bland annat:

  • Tillgännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning.

Varför anslå?
Syftet med att t.ex. tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Protokoll anslås på anslagstavlan för att allmänheten ska få kännedom om vilka kommunala beslut som har fattats av de beslutande politiska organen. Syftet är att allmänheten ska få kännedom om, och möjlighet att, överklaga de beslut som har fattats.

För att ta del av de protokoll och beslut som fattats följ länk vid anslagen nedan. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. Se kontaktuppgifter till respektive nämndsekreterare i kolumnen till höger.

Kommunfullmäktige

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Anslås:
Nedtas:

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23 

Anslås: 2019-04-26
Nedtas: 2019-05-18


 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Anslås:
Nedtas:

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Anslås:
Nedtas:

Kommunstyrelsens potokoll 
Anslås:

Nedtas:


 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens protokoll
Anslås:
Nedtas:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-14

Anslås: 2019-05-16
Nedtas: 2019-06-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll

Anslås: 2019-05-14
Nedtas: 2019-06-04


Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden för myndighetsutövnings protokoll 2019-05-13
Anslås: 2019-0513
Nedtas: 2019-06-04
Nämnden för myndighetsutövnings protokoll
Anslås:
Nedtas:

Nämnden för arbete och lärande

 Nämnden för arbete och lärandes protokoll

Anslås: 2019-05-16
Nedtas: 2019-06-06

 Nämnden för arbete och lärande, individutskottets protokoll

Anslås: 2019-05-07
Nedtas: 2019-05-28

Nämnden för arbete och lärande, individutskottets protokoll

Anslås:
Nedtas:

Nämnden för arbete och lärande, arbetsutskottets protokoll

Anslås: 2019-04-24
Nedtas: 2019-05-15


Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens protokoll 2019-04-29

Anslås: 2019-05-08
Nedtas: 2019-05-29

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
Anslås:
Nedtas:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens protokoll

Anslås:
Nedtas:
 Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-16

Anslås: 2019-05-17
Nedtas:2019-06-08


Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Överförmyndarnämndens protokoll

Anslås: 2019-04-23
Nedtas: 2019-05-22

Överförmyndarnämndens protokoll
Anslås: 2019-05-21
Nedtas: 2019-06-20


Krisledningsnämnden

 Krisledningsnämndens protokoll
Anslås:
Nedtas:

Valnämnden

 Valnämndens protokoll 2019-04-23

Anslås: 2019-04-26
Nedtas: 2019-05-18

Valnämndens protokoll 2019-05-13

Anslås: 2019-05-14
Nedtas: 2019-06-05


Övriga anslag

Underrättelse om granskning av detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl. norra delen (etapp 3)
Anslås: 2019-05-22
Nedtas: 2019-06-12
 Kungörelse om samråd om detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda

Anslås: 2019-04-29
Nedtas: 2019-05-24

 

Anslag och bevis Styrelsemöte Samordningsförbundet Värend 2019-04-12

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Värend 2019-04-12


Överklagan

När ett protokoll anslås (sätts upp) på anslagstavlan har kommunmedlemmarna möjlighet att överklaga besluten som fattats under en period på 21 dagar. Överklagningstiden pågår från det datum protokollet anslås till och med det datum då anslaget nedtas.

Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas samt de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om:

  • Det inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning