Regler & rutiner

Marknadsföring och information
Information om kommunens priser och de kriterier som gäller ska finnas på www.alvesta.se Inför varje urvalsprocess bör priserna särskilt lyftas fram på webbsidans förstasida och genom annonsering i dagspress. Detta bör ske i god tid innan urvalsprocessen börjar.

Värdering, urval och beslut
Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun får komma in med olika förslag på pristagare till samtliga kategorier. Kulturstipendierna kan även föreslås av personer som själva kan få priset. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.

Utredning, bedömning och urval av kandidater handläggs inom Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsavdelningen.

Kommunstyrelsen utser en kommitté bestående av 3 ledamöter som svarar för beredning inför beslut om pristagare. Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdelning av priserna
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.