Alvesta Kommuns miljöpris

Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun. Priset tilldelas för ett gott miljöarbete.

Priset/utmärkelsen består av en plakett (ett diplom) och ett stimulansbidrag på 5 000 kronor.

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt:
• Om det utförda arbetet kan påvisa miljövinst.
• Om det utförda arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart med miljön i fokus.
• Om det utförda arbetet sporrar andra att bli mer miljöframsynta.
• Nytänkande innovativt miljöinspirerat.
• Personligt engagemang och intresse med miljön i fokus.


Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare i och utanför Alvesta kommun har möjlighet att föreslå kandidater till årets miljöpris.


Juryn som utser årets pristagare består av Nämnden för Myndighetsutövning.
Upplysningar kan lämnas av Carola Gunnarsson, 0472-152 92.
Sista dag för inlämning av förslag är den 6 november.
Skicka dina förslag och motivering till:
SBF Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta, alt. bygg.miljo@alvesta.se.
Märk ansökan med 2023 års miljöpris.


Priset delas ut årligen i samband med sista mötet för året för Kommunfullmäktige.