Styrdokument

Övergripande mål och inriktning för Alvesta kommuns samlade verksamhet fastställs varje år i Mål & Budget. Till grund för målen ligger kommunens olika policies, strategier, planer och program. Här kallade styrdokument.

Styrdokument innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver verksamheten. Riktlinjerna har beslutats av kommunfullmäktige.

Personalpolitiska policys utgår från målet att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Hur kommunen bör utvecklas de närmaste åren i frågor som berör användning av mark och vatten för hela kommunens yta, redovisas i översiktsplanen

Till höger finner du några av de styrdokument som gäller för Alvesta kommun samt den övergripande visionen för Alvesta kommun som alla styrdokument utgår från.