Styrdokument

I styrdokumenteten för Alvesta kommun hittar du merparten av de bestämmelser som reglerar en verksamhet eller något förhållande i kommunen. Som exempel kan nämnas nämndernas reglementen, kommunala taxor samt lokala ordningsföreskrifter.

Vision 2027 

Övergripande styrdokument 

Riktlinjer för styrdokument 

Reglementen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnden för arbete och lärande

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden för myndighetsutövning

Kultur- och fritidsnämnden

Omsorgsnämnden

Kommunrevisionen

Utbildningsnämnden

Valnämnd

Krisledningsnämnden

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Kommunala tillgänglighetsrådet

Ägardirektiv och bolagsordning

Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda kommunala aktiebolag

Ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB

Bolagsordning för Alvesta Kommunföretag AB

Ägardirektiv för AllboHus Fastighets AB

Bolagsordning för AllboHus Fastighets AB

Ägardirektiv för Alvesta Renhållning AB (ARAB)

Bolagsordning för Alvesta Renhållning AB (ARAB)

Ägardirektiv för Alvesta Energi AB

Bolagsordning för Alvesta Energi AB

Bolagsordning för Alvesta Elnät AB

Ägardirektiv för Alvesta Utveckling AB

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB

Bolagsordning för Huseby Bruk AB

Bolagsordning för Bredband i Värend AB

Ekonomiska styrdokument

Riktlinjer för budget och redovisning Alvesta kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Alvesta kommun

Investeringsdirektiv

Krav- och inkassopolicy  

Direktiv för planering och uppföljning 

Allmänna föreskrifter

Klagomål, synpunkter

Lokala ordningsföreskrifter

Serveringstillstånd

Tobak och folköl

Torghandel

Priser och stipendier

Avfallsföreskrifter 

Policy

Drivmedels- och fordonspolicy

Folkhälsopolicy

Informationssäkerhetspolicy

Inköp- och upphandlingspolicy

Internationell policy

Miljöpolicy

Näringslivspolicy

Rökpolicy

Strategier 

Koncerngemensam strategi för digitalisering bredband och IT

Näringslivsstrategi

Energi och klimatstrategi 2015-2020 faktadel

Energi och klimatstrategi och handlingsplan 2015-2020

Förtroendevalda och anställda

Arbetsmiljöpolicy

Drog & alkoholpolitiskt program

Ersättning för förtroendevalda

Lönepolicy

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd

Blankett för redovisning av paritstöd

Policy mot diskriminering i arbetslivet

Resepolicy

Planer och program

Biblioteksplan 2022-2024

Kultur-och fritidsplan 2021-2023

Översiktsplan

Handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism

Tillgänglighetsplan

Taxor

Kopieringstaxa

Lokaluthyrning

Renhållningstaxa

Taxa förskola och fritidshem

VA-taxa 2020