Styrdokument

I styrdokumenteten för Alvesta kommun hittar du merparten av de bestämmelser som reglerar en verksamhet eller något förhållande i kommunen. Som exempel kan nämnas nämndernas reglementen, kommunala taxor samt lokala ordningsföreskrifter.

Vision 2027

Reglementen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnden för arbete och lärande

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden för myndighetsutövning

Kultur- och fritidsnämnden

Omsorgsnämnden

Kommunrevisionen

Utbildningsnämnden

Valnämnd

Krisledningsnämnden

Överförmyndare

Kommunala tillgänglighetsrådet

Ekonomiska styrdokument

Riktlinjer för budget och redovisning Alvesta kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Alvesta kommun

Riktlinjer för målstyrning Alvesta kommun

Direktiv för ekonomisk rapportering

Investeringsdirektiv

Allmänna föreskrifter

Klagomål, synpunkter

Lokala ordningsföreskrifter

Renhållningsordning

Serveringstillstånd

Tillgänglighetsplan

Tobak och folköl

Torghandel

Priser och stipendier

Policy

Drivmedels- och fordonspolicy

Folkhälsopolicy

Informationssäkerhetspolicy

Inköp- och upphandlingspolicy

Internationell policy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Näringslivspolicy

Rökpolicy

Strategier 

Koncerngemensam strategi för digitalisering bredband och IT

Näringslivsstrategi

Energi och klimatstrategi 2015-2020 faktadel

Energi och klimatstrategi och handlingsplan 2015-2020

Förtroendevalda och anställda

Arbetsmiljöpolicy

Drog & alkoholpolitiskt program

Ersättning för förtroendevalda

Lönepolicy

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd

Blankett för redovisning av paritstöd

Policy mot diskriminering i arbetslivet

Resepolicy

Planer och program

Biblioteksplan 2019-2021

Kulturpolisikt program

Översiktsplan

Taxor

Kopieringstaxa

Lokaluthyrning

Renhållningstaxa

Taxa förskola och fritidshem

VA-taxa