Styrdokument

I styrdokumenteten för Alvesta kommun hittar du merparten av de bestämmelser som reglerar en verksamhet eller något förhållande i kommunen. Som exempel kan nämnas nämndernas reglementen, kommunala taxor samt lokala ordningsföreskrifter.

Vision, mål och budget

Vision 2027

Alvesta kommuns mål och budget 2024 med plan 2025-2027 

Övergripande styrdokument 

Styrmodell för Alvesta kommunkoncern

Riktlinjer för styrdokument  

 RSA 2024-2027

Reglementen 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna

Arbetsordning kommunfullmäktige

Reglemente kommunstyrelsen

Reglemente nämnden för arbete och lärande

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente nämnden för myndighetsutövning

Reglemente kultur- och fritidsnämnden

Reglemente omsorgsnämnden

Reglemente kommunens revisorer

Reglemente utbildningsnämnden

Reglemente valnämnden

Reglemente krisledningsnämnden

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Reglemente kommunala tillgänglighetsrådet

Ägardirektiv och bolagsordning

Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda kommunala aktiebolag

Ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB

Bolagsordning för Alvesta Kommunföretag AB

Ägardirektiv för AllboHus Fastighets AB

Bolagsordning för AllboHus Fastighets AB

Ägardirektiv för Alvesta Renhållning AB (ARAB)

Bolagsordning för Alvesta Renhållning AB (ARAB)

Ägardirektiv för Alvesta Energi AB

Bolagsordning för Alvesta Energi AB

Bolagsordning för Alvesta Elnät AB

Ägardirektiv för Alvesta Utveckling AB

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB

Ägardirektiv för Huseby Bruk AB

Bolagsordning för Huseby Bruk AB

Riktlinje för uppvaktning och gåvor inom Alvesta kommunkoncern

Ekonomiska styrdokument

Riktlinjer för budget och redovisning Alvesta kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Alvesta kommun

Investeringsdirektiv

Krav- och inkassopolicy  

Direktiv för planering och uppföljning 

Finanspolicy

Föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter

Serveringstillstånd

Torghandel

Avfallsföreskrifter 

Riktlinjer för flaggning

Policy

Inköp- och upphandlingspolicy

Näringslivspolicy

Service- och tillgänglihetspolicy

Miljöpolicy

Policy för resor i tjänsten, fordon och drivmedel

Strategier 

Koncerngemensam strategi för digitalisering bredband och IT

Näringslivsstrategi 

Riktlinjer för idéburet partnerskap (IOP)

Förtroendevalda och anställda

Arbetsmiljöpolicy

Regler för ersättning för förtroendevalda

Lönepolicy

Regler för partistöd och utbildningsstöd 

Planer och program

Biblioteksplan 2022-2024

Kultur- och fritidsplan 2024-2027

Översiktsplan

Handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism

Tillgänglighetsplan

Taxor

Avgifter för kopia och avskrift av allmänna handlingar

Lokaluthyrning

Renhållningstaxa

Taxa förskola och fritidshem

VA-taxa