Revisionsrapporter 2020

Revisorernas bedömningar och iakttagelser efter genomförda granskningar redovisas i  revisionsrapporter och revisionspremomorior. Dessa innehåller analyser och observerade risker för kommunens verksamhet, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Nedan presenteras revisorernas genomförda granskningar för år 2020:

Revisionsrapporter 2020

Granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända

Granskning av intern kontroll

Granskning av målstyrningen avseende god ekonomisk hushållning

Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten och hur kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktsplikt

Granskning av Årsredovisning 2019 för Alvesta kommun