Revisionsrapporter 2020

Revisorernas bedömningar och iakttagelser efter genomförda granskningar redovisas i  revisionsrapporter och revisionspremomorior. Dessa innehåller analyser och observerade risker för kommunens verksamhet, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Nedan presenteras revisorernas genomförda granskningar för år 2020:

Revisionsrapporter 2020

Granskning av målstyrningen avseende god ekonomisk hushållning

Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten och hur kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktsplikt

Granskning av Årsredovisning 2019 för Alvesta kommun