Revisionsrapporter 2019

Revisorernas bedömningar och iakttagelser efter genomförda granskningar redovisas i  revisionsrapporter och revisionspremomorior. Dessa innehåller analyser och observerade risker för kommunens verksamhet, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Nedan presenteras revisorernas genomförda granskningar för år 2019:

Revisionsrapporter 2019

Granskning av omsorgsnämndens LSS-verksamhet 

Granskning av årsredovisning 2018

 Granskning av uppföljning, styrning och kontroll inom kultur- och fritidsnämnden

Granskning av delårsrapport 2019

Granskning av handläggning inom SoL med fokus på äldreomsorgen (uppföljning)

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen

Granskning av omsorgsnämndens hantering av privata medel (uppföljning)