Revisionsrapporter 2018

Revisorernas bedömningar och iakttagelser efter genomförda granskningar redovisas i  revisionsrapporter och revisionspremomorior. Dessa innehåller analyser och observerade risker för kommunens verksamhet, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Nedan presenteras revisorernas genomförda granskningar för år 2018:

Revisionsrapporter 2018 

Granskning av individ- och familjeomsorgen

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut- bilagor  

Granskning av delårsrapport 2018  

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering 

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av handläggning inom SoL med fokus på äldreomsorgen

Granskning av introduktion av nyanlända och arbetsmarknadsenheten

Granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders arbete gentemot våldsbejakande extremism

Granskning av omsorgsnämndens hantering av privata medel