Revision

Revisorerna är kommunfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen genom kommunstyrelsen, nämnder och företag.

Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisorernas uppdrag regleras genom kommunallagen och genom det reglemente som kommun-fullmäktige beslutar om för revisorernas uppdrag. Vidare sker uppdraget i enlighet med god revisionssed, vilken utgår från den kommunala sektorns förhållanden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Vilka är kommunens revisorer?

Revisorerna är förtroendevalda kommunmedborgare och måste enligt kommunallagen vara minst fem till antalet. Ordföranden utses av oppositionen.

Revisorernas löpande arbete

Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra, men strävar efter enighet och ett gemensamt arbete. Revisorerna följer löpande nämndernas verksamhet genom protokoll och genom planerade möten.

Utifrån en gemensam riskbedömning upprättas en revisionsplaneringen. Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens revisorer sakkunnigt biträde.

Utifrån revisionsplaneringen fattar revisorerna beslut om en projektplan för respektive granskningsinsats. Med projektplanen som grund genomför det sakkunniga biträdet sin granskning och rapporterar till revisorerna. Revisorerna upprättar utifrån rapportens bedömningar en skrivelse till berörd nämnd med begäran om svar om eventuella vidtagna eller planerade åtgärder.

Kommunens delårsrapport och årsredovisning är alltid föremål för granskning.

Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsens avgivit sin årsredovisning. I revisionsberättelsen ger revisorerna förslag i fråga om kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.