Krisledningsnämnd

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, måste det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, vilka kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Ledamöter 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Per Ribacke ordf Ros-Marie Larsson (S)
Frida Christensen (S) Hans Svensson (V)
Thomas Haraldsson (C) Mikael Lindberg (C)
Thomas Johnsson (M) Claudia Crowley Sörensson (M)
Oskar Andersson (SD) Jens Arnebert (SD)