Krisledningsnämnd

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, måste det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, vilka kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Ledamöter 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Per Ribacke ordf Heléne Andersson (C)
Frida Christensen (S) Linnéa Naess (V)
Thomas Haraldsson (C) Jessica Johansson (KD)
Claudia Crowley Sörensson (M) Kajsa Sivertson (M)
Mats Johnsson (SD) Lena Nikolausson (SD)