Politisk ordlista

Politisk ordlista

Under fullmäktiges sammanträden används en del ord och uttryck som kan verka lite konstiga. För att du ska få bättre möjlighet att hänga med i den politiska jargongen har vi tagit fram en lista med de vanligaste uttrycken.

Trött på att scrolla? Klicka på ordets begynnelsebokstav så kommer du direkt till ordets förklaring.

A   B   D   E   F   H   I   J   K   L   M   N   P   R   S   V   Y   Å   Ö


Acklamation
Bifall (samtycke) utan omröstning

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Allmänna handlingar
Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna handlingar

Allmänna val
Val som sker i hela landet t ex val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Allmänhetens frågestund
En punkt vid fullmäktiges sammanträde där allmänheten har möjlighet att ställa vilken fråga de vill till ledamöterna

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Avslå
Att inte ge sitt samtycke till ett beslutsförslag


Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det skall beslutas om

Bifall
Att ge sitt samtycke till ett beslutsförslag

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde


Dagordning
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan


Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot - suppleant


Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning
Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän


Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa
Att formellt begära något


Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar


Justering
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras


Kommunalskatt
Betalas av varje fysisk person i den kommun han/hon är mantalsskriven


Ledamot
Förtroendevald medlem


Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige

Medborgarförslag
Fråga eller förslag från allmänheten riktad till kommunen

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige


Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse


Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Primärkommun
Sverige är indelat i f.n. 286 primärkommuner

Proposition
Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning

Protokoll
Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde


Remiss
Ett ärende skickas för att t.ex. nämnder och styrelser skall få lämna sina synpunkter

Reservation
Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande


Suppleant
Ersättare


Votering
Omröstning - begärs innan beslut fattats


Yrka
Att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på visst sätt


Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning


Överklaga
Ett överklagande är begäran om ändring av beslut