Alvesta kommuns ungdomsråd

Ungdomsrådet består av ledamöter i åldern 13-20 år. I rådet skall finnas representanter från kommunens olika skolor och orter. Ledamöterna i ungdomsrådet representerar sig själva, sin skola och Alvesta kommuns samtliga ungdomar.

Ungdområdets arbetsår varar från oktober till och med oktober månad nästa år. Alla förtroendeuppdrag i rådet gäller under ett år.

Tar upp din fråga

Alla ungdomar i Alvesta kommun har rätt att lämna förslag på frågor man vill ska tas upp och behandlas i ungdomsrådet. På varje skola ska det finnas möjlighet att lämna förslag via elevrådet.

Ungdomsrådet träffas minst en gång i månaden, varannan gång tillsammans med kontaktpolitiker från:

  • utbildningsnämnden
  • kultur och fritidsnämnden
  • nämnden för arbete och lärande
  • samhällsbyggnadsnämnden
  • kommunstyrelsen

På de ungas sida

Ungdomsrådets uppgift är att ta till vara ungdomars intressen och fungera som remissinstans till kommunens nämnder och styrelser i frågor som berör och intresserar ungdomar. Några exempel är positiva ungdomsmiljöer, integrationsfrågor och skolfrågor.

Ungdomsrådet har också möjlighet att själva väcka frågor i kommunala nämnder och styrelser och att få närvara och yttra sig när ärendet behandlas.

Ungdomsrådet har till sitt förfogande en budget som skall användas för att klara den verksamhet som rådet satt upp som mål. Ungdomar kan också söka pengar hos rådet för verksamhet riktad till ungdomar i Alvesta kommun.

Ungdomsrådet

Kommunens första ungdomsråd bildades hösten 1999