Omsorgsförvaltning

Ansvarsområde

Omsorgsnämnden ska besluta om och tillhandahålla insatser i form av:

  • Omsorg  och  stöd  i  form  av  hemtjänst  till  enskilda  samt  särskilda  boendeformer  för  äldre enligt  Socialtjänstlagen  (SoL)  och  vad  som  i  övrigt  sägs  i  lag  om  socialnämnd  inom  detta område.
  • Stöd och service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Kommunal  hälso- och  sjukvård  enligt  Hälso-och  sjukvårdslagen  (HSL)  samt  enligt avtal  med Region Kronoberg.

Förvaltningschef

Anneli Loberg