Samhällsbyggnads-förvaltning

Ansvarsområde

Ärenden under Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) resp. Myndighetsutövning (NMY) förbereds och handläggs av förvaltningen.

Därutöver tillkommer följande ärenden som utförs på uppdrag av kommunstyrelsen:

 • Övergripande miljöfrågor
 • Översiktlig fysisk planering

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Nämnden ansvarar för bland annat följande områden:

Nämnden för Myndighetsutövning (NMY)

Nämnden ansvarar för bland annat följande områden:

 • Tillstånds- och tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt Miljöbalken
 • Tillstånds- och tillsynsverksamhet inom livsmedelsområdet, enligt Livsmedelslagstiftningen
 • Ärenden avseende Plan- och Bygglagen (bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov m.m.)
 • Handläggning av ärenden om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
 • Bostadsanpassning
 • Lag om energideklaration
 • Fysisk planering (exkl. ÖP, endast myndighetsutövning)
 • Handläggning av ärenden enligt Lagen om flyttning av fordon
 • Alkoholtillstånd
 • Tobakstillsyn
 • Uppgifter enligt Lotteriförordning
 • Handläggning av ärenden avseende illsyn av hissar

Förvaltningschef

Magnus Wigren