Alvesta Kommunföretag AB

Org.nr. 556696-1602

Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Alvesta Kommunföretag AB. Moderbolaget äger de fyra verksamhetsbedrivande dotterbolagen.

De fyra dotterbolagen är Alvesta Energi, AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB och Alvesta Utveckling AB. I styrelserna för kommunens aktiebolag sitter förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige.

Alvesta Kommun företagsbakgrund

Alvesta Kommunföretag AB bildades 2006 och är ägar-/moderbolag till de kommunalt helägda bolagen. Genom att äga och förvalta aktier och andelar i de kommunala företagen förbättras också möjligheterna till ett optimalt resursutnyttjande.

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Alvesta Kommunföretag skall arbeta för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande
  • Plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen

Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i de kommunala företagen inom Alvesta kommun. Bolagets syfte är att samordna verksamheten i de kommunala företagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Styrelse Alvesta kommunföretag AB

Ordinarie    Suppleant
Sebastian Ohlsson (S) ordf    Heléne Andersson (C)
Thomas Haraldsson (C) vice ordförande    Daniel Vintersvärd (V)
Per Ribacke (S)     Jessica Johansson (KD)
Claudia Crowley Sörensson (M)    Peter Gustavsson (M)

Mats Johnsson (SD)

   Lars-Olof Franzén (AA)