Vanliga frågor Om kommunen

 • En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar beslut för verksamheten och pengarnas fördelning medan tjänstemännen genomför de fattade besluten.

  Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta.

  Kommunstyrelsen är kommunens regering. Den bereder alla frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att besluten som tas i kommunfullmäktige genomförs. Kommunstyrelsen är det ansvariga politiska organet för Kommunledningskontoret som ansvarar för den centrala administrationen.

  Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nämnder i Alvesta kommun. Nämnderna ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiker som utses av kommunfullmäktige.

  Alvesta kommun är som arbetsplats uppdelad på fem olika förvaltningar: Kommunledningskontor, Utbildningsförvaltning, Samhällsplanering, Omsorgsförvaltning samt Individ- och familjeomsorg. Förvaltningarna består av tjänstemän som verkställer politikernas beslut och sköter det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. 

 • Kommunen har hand om många saker av samhällsnytta. Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka människor kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva. Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ordnar såväl med underhållning av vägar, badplatser och bibliotek.

  Enligt lagen har kommunen ansvar för:

  • Social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
  • Skolgång för barn och ungdom
  • Vatten och avlopp
  • Lokal och regional trafik (samverkan)
  • Plan- och byggfrågor
  • Räddningstjänst
  • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • Bostadspolitik
  • Fritid, idrott, kultur, ungdom
  • Renhållning och avfallshantering
  • Fritidsverksamhet
  • Kulturverksamhet
  • Bostäder
  • Energi
 • 5281-8622 
  Alvesta kommun (räkningar för barn-, handikapp- och äldreomsorg m.m.)

  5870-9262
  AllboHus (hyror)

  147-1366
  Alvesta Renhållnings AB (sophämtning och vatten)

  5996-0179
  Alvesta Energi AB (el och fjärrvärme)

 • Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du växeln, 0472-150 00, under telefontid (mån-tis, tor-fre) kl 8:30 – 9:30 och frågar efter en socialsekreterare. De kopplar sedan vidare dig.

  Alla invånare i Alvesta kommun har rätt till ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i kommunen och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (benämndes tidigare socialbidrag).

 • Ja det kan du. Följande finns att läsa i socialtjänstlagen Kapitel 9 § 1-3 där det sammanfattningsvis står:

  Om någon lämnat oriktiga uppgifter eller är obehörig får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. Socialnämnden får återkräva bistånd som den enskilde erhållit om den har lämnats som förskott på en förmån eller ersättning, till den som är indragen i arbetskonflikt, eller till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. 

  Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för ekonomisk hjälp för kostnad som kommunen har haft ska talan väckas hos förvaltningsrätten inom tre år från det att kommunens kostnad uppkom.

  Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

 • Du kan ansöka om i princip vad som helst som det finns behov av. Nedan följer några exempel:

   

  SoL 4 kap 3 § p 1

  SoL 4 kap 3 § p 2

  SoL 4 kap 1 §

  SoL 4 kap 2 §

  Riksnorm (schablon)

  Livsmedel

  Kläder och skor

  Lek och fritid

  Hälsa och hygien

  Förbrukningsvaror

  Dagstidning

  Telefon

  TV-licens

  Faktisk kostnad (skälig kostnad)

  Boende

  Hushållsel

  Hemförsäkring

  Fackavgift / A-kassa

  *Arbetsresor

  Exempel

  Kostnad för

  Hemtjänst

  Flyttning

  Barnomsorg

  Möbler/husgeråd

  TV mm

  Skulder

  Läkarvård

  *Receptbelagd medicin

  Tandvård

  Exempel

  Begravnings- kostnad