Vision 2027

Vision 2027

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.
— Integrerar lokalt boende med globala möjligheter.

Kommunfullmäktige har i juni 2015 lagt fast Vision 2027 som en ledstjärna för vårt gemensamma uppdrag att arbeta för medborgarnas och kommunens bästa. Till visionen är fyra fokusområden kopplade. Områdena beskrivs kortfattat i Visionsdokumentet. De fyra områdena är:

Hållbar tillväxt

Avser både tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. Ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv. Kommunen tar tillvara invånarnas bakgrund och kompetens och ett jämställt synsätt genomsyrar all verksamhet.

Människors vardag 

Attraktivt boende i olika miljöer med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Goda förutsättningar för ett aktivt och tryggt liv i hela kommunen. Alvesta kommun är en plats för alla typer av möten mellan människor.

Barns och ungas behov 

Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa.

Trygg välfärd

En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Förutsättningar för god livskvalitet för alla invånare. Trygg välfärd för upplevd trygghet.