Tomgångskörning, nej tack

I Alvesta kommun får bilen stå på tomgång i högst 1 minut. Att stå på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsoproblem.

I Alvesta kommun får bilen stå på tomgång i max en minut enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter. Det bästa är såklart att alltid stänga av bilen helt. Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.

Barn är särskilt känsliga

I miljöer där barn vistas är det extra viktigt att stänga av bilens motor, eftersom de är särskilt utsatta för luftföroreningar. Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och förskolor kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande.

Överlag rör sig barn mer än vuxna, och de har en snabbare andning samt mindre lungor. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Exponering kan ge livslånga men och sjukdomar.

Fordonsavgaser bidrar också till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Föroreningar i avgaser

Nedan listas några av de föroreningar som avgaser innehåller och vilka skadliga effekter de har:

  • Koldioxid (CO2): Växthusgas som är största källan till den globala uppvärmningen
  • Kolmonoxid (CO): Försämrar blodets syreupptagningsförmåga och kan vara livshotande i stora mängder. Höga halter av kolmonoxid kan leda till kärlkrampssymtom hos personer med hjärtbesvär.
  • Kolväten: Flera kolväten är direkt hälsoskadliga hos människor och orsakar bland annat cancer. Bland annat bensen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) finns i avgaser. Kolväten bidrar till att bilda marknära ozon.
  • Kväveoxider (NOX): Är giftiga och irriterar luftvägar och slemhinnor. Bidrar även till försurning och övergödning. Kväveoxider kan även reagera och bilda marknära ozon.
  • Marknära ozon (O3): Skadligt för växter, djur och människor. Kan orsaka irritation och har negativa effekter på lungfunktionen.
  • Partiklar (PM 2,5, PM5 och PM10): orsakar skador och sjukdomar i lungorna och lungcancer och ökar risken att drabbas av hjärt- och kärl- samt njursjukdomar.