Samråd om Vislanda vattenskyddsområde

Alvesta kommun ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen inom kommunen. I kommunens uppdrag ingår att fullgöra sina skyldigheter att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Alvesta kommun arbetar med att omarbeta och uppdatera vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna för vattentäkten i Vislanda.

Befintligt vattenskyddsområde för Vislanda vattentäkt fastställdes 1966 av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med att omarbeta skyddsområdet är att anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och den aktuella lagstiftningen. Detta innebär att avgränsningen och skyddsföreskrifterna ses över och justeras.

Här kan du ladda ner förslaget om ändrat Vattenskyddsområde i pdf-format.

Information om förslag till vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Vislanda vattenskyddsområde

Alvesta kommun följer Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer om vattenskyddsområden.

karta över Vislanda vattenskyddsområde, illustration

Under samrådstiden fram till den 3 oktober 2022 kommer Alvesta kommun ta emot skriftliga synpunkter via post eller e-post på förslaget till nytt vattenskyddsområde.

Skicka dina synpunkter med post till:

Att. Anneli Isaksson
Alvesta kommun
342 80 Alvesta

Eller skicka e-post till:
anneli.isaksson@alvesta.se

Kontaktperson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anneli Isaksson, VA-Ingenjör
Telefon: 0472-152 95
E-post: anneli.isaksson@alvesta.se