Samråd om förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) Samrådstid: 2018-03-12 – 2018-04-03

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta tätort genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa planförhållanden till gällande markanvändning och möjliggöra ändamålsenlig kvartersbildning.

Läs mer om planförslaget här