Samråd inför ansökan om nytt tillstånd för Alvesta avloppsreningsverk

Alvesta reningsverk behöver förnya tillståndet för sin verksamhet enligt gällande lagstiftning samt för att kunna ta emot avloppsvatten från framtida belastning. Därför har Alvesta kommun startat processen med att söka nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

Detta avgränsningssamråd syftar till att informera om planerad ändring och att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på sådant som behöver beaktas vid upprättande av ansökningshandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen. Det kommer att finnas ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter efter att ansökningshandlingarna har lämnats till Miljöprövnings-delegationen i Kalmar.

Samrådsunderlag

Läs samrådsunderlaget: Miljöprövning av Alvesta avloppsreningsverk

Rapporten finns även att läsa vid Alvesta kommuns reception på Centralplan 1 i Alvesta.

Berörda kan ställa frågor eller lämna synpunkter skriftligen, senast den 5 juni 2023.

Postadress: Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, Centralplan 1, 342 80 Alvesta.

Att: Anneli Isaksson
E-postadress: anneli.isaksson@alvesta.se
Tfn: 0472-150 00