Samråd av förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola) är utsänt för samråd under tilden 2018-11-26 - 2018-12-17.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för skoländamål i Moheda i anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola. Syftet är även att säkerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark för att ersätta och bevara lek-, idrotts- och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostadsnära område.

Läs mer om planförslaget här.