Samråd om detaljplan

Detaljplan för Viadukten 5 m.fl. är nu utsänd för samråd fram till 30 januari 2023. Planförslaget möjliggör för handelsändamål och en ändrad placering av Sjögatan.

Samrådstid: 2023-01-09 - 2023-01-30

Planhandlingarna finns tillgängliga här