Samråd av förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg) är utsänt för samråd under tiden 2018-11-26 - 2018-12-17.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge i Moheda samhälle. 

Läs mer om planförslaget här.