Tyck till om Alvesta kommun

SCB:s stora medborgarundersökning pågår just nu. Du som fått enkäten har möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service. Ta till vara på denna möjlighet och lämna dina synpunkter.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där invånare uppmuntras att svara på frågor som både rör den kommunala verksamheten och hur Alvesta som plats är att bo, leva och verka på. I enkäten får man bland annat tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende- och trygghet samt hur man upplever den kommunala servicen inom exempelvis skola och äldreomsorg. Senast undersökningen gjordes i Alvesta var svarsfrekvensen 50 procent, vilket är något högre än genomsnittet.

– Det är oerhört viktigt att få information och underlag om vad våra medborgare tycker om Alvesta kommun. Resultatet blir en indikator på hur vi kan jobba vidare med måluppfyllelse inom olika områden, säger Kjell Rosenlöf, utvecklingschef Alvesta kommun.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval och i kommuner av Alvestas storlek väljs totalt 1 200 personer ut i åldrarna 18–84 år. Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december. Resultaten redovisas som betygsindex mellan 0 till 100, ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen.

– Oftast brukar man kunna se att de som har direkt erfarenhet av vår verksamhet är mer positivt inställda till kommunen än andra. En utmaning enligt tidigare undersökningar har varit hur medborgarna känner att de kan påverka kommunen, även om resultatet blivit bättre med tiden, så vill vi självklart göra ännu mer på den fronten. Att de boende i Alvesta kommun känner sig delaktiga är grunden för hela verksamheten – det är kommuninvånarna vi arbetar för.

https://www.alvesta.se/om-kommunen/kvalitet-och-jamforelser/Medborgarundersokning2019/