Ledningsarbeten på Mäster Espings väg, Alvesta

Alvesta kommun kommer under v. 32 påbörja ett ledningsarbete på Mäster Espings väg mellan Prosten Renners väg och vändplatsen. Dagvattenledningar kommer byggas ut i gatan och fastigheter kommer få ny anslutning för att hantera dagvatten. Arbetet beräknas pågå i tio veckor. Arbetet kommer medföra viss störning i trafiken. Omledning sker enligt nedan.

I samband med att kommunens ledningsarbete utförs kommer en inventering genomföras av hur dagvatten avleds från de fastigheter som är belägna intill arbetsområdet för ledningsarbetet. Inventeringen genomförs för att upptäcka felanslutningar av dagvatten till spillvattenledningar. Information om hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras på fastigheter hittar du här på kommunens hemsida

Vattenleveransen kan påverkas under arbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen.

 

Omledning av trafik

På grund av arbetet med VA på Mäster Espings väg vecka 32 – 42 kommer vägen vara avstängd för trafik.
Trafik till boende och kyrkan kommer hänvisas via Prästängsskolan enligt kartan nedan.

Mäster Espings väg kommer att öppnas upp löpande för biltrafik.

Cyklister och gående kommer hänvisas via Rökesvens väg och Ekebacken.