Kommuninvånarna kan påverka ny översiktsplan genom dialogmöten

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny Översiktsplan för Alvesta kommun. Förvaltningen kommer att genomföra 5 dialoger med kommuninvånarna, med fokus på samhällsplanering, som en del i arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen för kommunen.

”Syftet med översiktsplanen är att tydliggöra kommunens viljeriktning för mark- och vattenanvändningen i kommunen. Det är ett viktigt dokument som ligger till grund för hur kommunen ser på den framtida utvecklingen av både befintlig och ny bebyggelse, samt övrig markanvändning.”, säger Sara Andersson, planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Att ta reda på vad kommuninvånarna tänker och tycker är en viktig del av den nya översiktsplanen, eftersom det är viktigt för oss att få tillgång till den kunskap som återfinns på respektive ort.
Genom dessa tydligt avgränsade lokala dialoger, som inte ska förväxlas med våra mer övergripande medborgardialoger, hoppas vi få ta del av medborgarnas viljor, synpunkter och framför allt erfarenheter av den egna närmiljön.

Dialoger med kommuninvånarna med fokus på samhällsplanering kommer att genomföras vid följande tider och platser:

31/5 kl. 18.30. Hjortsbergagården

1/6 kl. 18.30. Grimslövs föreningslokal

7/6 kl. 18.30. Folkets hus Alvesta

8/6 kl. 18.30. Vislanda skola (matsalen)

21/6 kl. 18.30. Moheda skola (matsalen)

Kontaktinformation
Sara Andersson, Planchef. 0472 - 152 88
Mario Jonjic, planarkitekt. 0472 - 152 02
Sofi Von Elern, planarkitekt. 0472 - 152 53
Jonas Tenje, kommunikatör 0472 - 151 92