Kojtets rika djur- och växtliv har kartlagts

Omgivningarna vid Kojtet badplats utanför Vislanda har ett unikt växt- och djurliv. Under vår, sommar och tidig höst 2022, har en inventering av växt- och djurlivet gjorts. Totalt har över 700 arter rapporterats in under året.

Dammen med sand och ängsmark i förgrunden

Rikt och unikt djur- och växtliv

Våren 2022 startade Alvesta kommun ett projekt för att inventera området runt Kojetet. Inom ramen för projektet gjordes fyra fältbesök i området. Under året har även flera andra besök gjorts. Samtliga arter har rapporterats in till artportalen.  

Totalt har fynd av 315 arter gjorts inom ramen för projektet och över 400 arter under 2022 om alla inrapporterade fynd i artportalen räknas.

Ett område med höga naturvärden

Området kring Kojetet består till största delen av en nedlagd sandtäkt med en stor damm i mitten. I norra delen av området finns även öppna skogsmiljöer.

Inventeringen visade att området har höga naturvärden med förekomst av bland annat tre rödlistade kärlväxter och tre rödlistade insekter och 10 rödlistade fåglar. Ett förvånansvärt stort antal arter hittades som antingen var nya eller bara hade ett fåtal fynd i Kronobergs län tidigare.

Projektet finansierades med hjälp av medel från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Läs hela rapporten

I rapporten finns förutom information om, för Kronobergs län, unika fynd även förslag på fortsatta åtgärder som syftar till att främja växt- och djurlivet samt förstärka den unika miljön som finns runt vattnet.

Rapport: Spånghult Kojtet – Inventering 2022