Kickoff för Alvesta kommuns medverkan i Glokala Sverige

Alvesta kommun är en av de 37 kommuner och regioner som senast antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Idag deltar 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner i Glokala Sverige.

- Alvesta kommun har fattat beslut om en ny styrmodell för Alvesta kommunkoncern och Agenda 2030. Alvesta kommun har ansökt, och antagits till Glokala Sverige för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad för vår kommun. Vi kommer få möjlighet att möta andra kommuner, myndigheter och organisationer i Sverige som arbetar med Hållbarhet och Agenda 2030, säger Jessica Karlsson, Utvecklingschef på Alvesta kommun.

Samtidigt fortsätter kommunens arbeta att lokalt arbeta med olika insatser och ha ett nära samarbete med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.
Över hälften av Sveriges kommuner och regioner är en del av Glokala Sverige och bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.

Genom vårt deltagande i Glokala Sverige får vi utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

- Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Från årsskiftet är även Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Kickoff 9 februari 2021
På eftermiddagen 9 februari genomförs ett distansmöte med de parter som ingår i Glokala Sverige. Vid uppstartsmötet presenteras utbildningsupplägg och annat som händer 2021 och arbetsmaterial, stöd och verktyg som vi kommer att få tillgång till visas upp för Alvesta kommun och övriga deltagare.

Besök www.glokalasverige.se för mer information. Där finns även en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontaktinformation
Jessica Karlsson, Utvecklingschef, 0472 150 05
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92