Information till företagare om coronaviruset

Den 16 mars presenterade regeringen ett stödpaket, som kan omfatta upp till 300 miljarder kronor

Regeringens krispaket

Den 16 mars presenterade regeringen ett stödpaket, som kan omfatta upp till 300 miljarder kronor. De ekonomiska åtgärderna är följande:

1. KORTTIDSARBETE/KORTIDSPERMITTERINGAR INFÖRS

Vad innebär det? Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten tar tre fjärdedelar av lönekostnaden (lön + arbetsgivaravgifter) för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska till cirka hälften samtidigt som arbetstagaren får över 90 procent av lönen.

Om vi till exempel har en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer hen få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

När: Gäller retroaktivt från och med 16 mars, men tillgängligt från 7 april, och varar under 2020.

HUR GÖR JAG?

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering. Stödet hanteras och handläggs av Tillväxtverket, som kommer att gå ut med mer information om hur det tillgängliggörs, inom kort. Ett villkor är dock att parterna, arbetstagare och arbetsgivare måste vara överens.

FÖR MER INFORMATION:

Tillväxtverket – info om korttidspermittering  länk: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html
Regeringens förslag om korttidspermittering länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

2. STATEN TAR ÖVER SJUKLÖNEANSVARET

Vad innebär det? Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Idag har arbetsgivaren ansvaret dag 1-14. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

När: April – maj 2020

HUR GÖR JAG?

Frågan hanteras av Försäkringskassan. De presenterar mer information på den här sidan så snart de vet mer: 

Till Försäkringskassan länk: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

3. KARENSDAGEN SLOPAS

Vad innebär det? Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning första dagen vid sjukdom Läkarintyg behövs ej.

När: 11 mars – 31 maj 2020

HUR GÖR JAG?

Ansökan om ersättning kommer att göras hos Försäkringskassan. De arbetar på genomförandet och kommer att komma med mer information här:

Till Försäkringskassan länk:  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

4. UPPSKJUTNING AV INBETALNING AV SKATT

Vad innebär det? Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

När: De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari i år. Man kan alltså få tillbaka redan inbetalda skatter som betalats in under februari och mars. Gäller till och med september 2020.

HUR GÖR JAG?

Ansökan kan ske redan nu men formella blanketter finns ännu inte. Det går dock att ansöka utan ordinarie blankett. Beslut kan dock komma tidigast 7 april, då reglerna formellt börjar gälla. Om man inte fått besked innan skatteinbetalningen den 12 april, kan man avvakta med inbetalning och invänta besked. Först i början på maj gör skatteverket en avstämning för det som skulle betalats den 12 april, därifrån får man sedan på sig till 26 maj att betala. Har man sökt 7 april kommer man ha fått besked om eventuellt anstånd långt innan den 26 maj. Innan dess går inget till kronofogden. Skatteverket kommer lägga ut en ”Frågor och Svar” under eftermiddagen den 17 mars. Vi uppdaterar när mer information kommer.

FÖR MER INFORMATION:

Regeringens förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/
Till Skatteverket länk: https://skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/inbetalningtillskattekontot/anstandmedskattebetalning.4.69ef368911e1304a62580004910.html

RIKSBANKENS ÅTGÄRDER

Den 13 mars meddelade Riksbanken att de lånar ut 500 miljarder kronor till 22 banker för vidareutlåning till krisdrabbade företag. Detta för att undvika brist på krediter och därmed pengar i det finansiella systemet. Liknande åtgärder har gjorts i andra länder.

Vad innebär det? Riksbanken erbjuder bankerna att låna pengarna mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Riksbanken är beredd att låna ut till bankerna till en ränta motsvarande reporäntan, för närvarande 0 %, med syfte att kapitalet ska tillgängliggöras för företagen via bankens vanliga utlåning.

När? 20 Mars 2020 är första anbudsförfarande om 100 miljarder, övriga tidpunkter är ännu inte beslutade. Löptid på lånen är två år. Fullständiga villkor publiceras senast 2020-03-20.

HUR GÖR JAG?

Vänd dig till en bank för att ansöka om högre eller förlängd kredit, vid behov. Nordea har till exempel möjlighet till tre månader amorteringsfritt för kunder i akut pengabrist.

FÖR MER INFORMATION:

Till Riksbanken – Riksbanken lånar ut 500 miljarder länk: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/
Till Riksbanken – företagsutlåning länk: https://www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2020/beslutsunderlag-program-for-foretagsutlaning-via-penningpolitiska-motparter.pdf

FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDER

Finansinspektionen (FI) föreslår en sänkning av det kontracykliska buffertvärdet (ett kapitalkrav).

Vad innebär det? Det betyder att bankerna får tillgång till ytterligare 800-900 miljarder kronor för att möjlighet att kunna låna ut mer pengar till företag och privatpersoner. Åtgärden görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen på samhällsekonomin.

När: 16 mars 2020. Högre buffertvärde kan börja appliceras tidigast mars 2022
För låne- och kreditregler och villkor se med din bank.

FÖR MER INFORMATION:

Till Finansinspektionen länk: https://fi.se/sv/publicerat/fi-play/webb-tv/

STATLIGA KREDITGARANTIER TILL FLYGFÖRETAG OCH UTÖKAD KREDITGARANTIRAM FÖR EXPORTKREDITNÄMNDEN

Riksgäldskontoret får i uppdrag att vidta förberedelser för att ställa ut kreditgarantier under 2020. Kreditgarantierna får uppgå till högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Av dessa 5 miljarder riktas 1,5 miljarder kronor till SAS.

För sjöfartsnäringen kan liknande kreditgarantier hanteras genom Exportkreditnämnden. För att nämnden snabbt ska kunna uppfylla sin uppgift att främja svensk export och genom detta även sjöfarten kommer det också att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas med 50 miljarder kronor.

FÖR MER INFORMATION:

Till Riksgälden – garantiprogram till svenska flygbolag länk: https://www.riksgalden.se/sv/press-och-publicerat/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2020/riksgalden-far-uppdrag-att-forbereda-for-garantiprogram-till-svenska-flygbolag/

Till Exportkreditnämnden länk: https://www.ekn.se/

Kontaktperson
Kontaktperson inom Alvesta kommun är Ola Agermark som är Näringslivsansvarig, Tfn. 0472 155 00. E-post