Information om föroreningar vid industrifastighet i Alvesta

En studie, beställd av Alvesta kommun visar att en av kommunens industrifastigheter är kraftigt förorenad i både jord och grundvatten, samt i ansamlat dagvatten inne på fastigheten.

Alvesta kommun har varit huvudman för en huvudstudie på Alvesta 13:10, före detta Chemwood. Studien har gjorts med bidrag från Naturvårdsverket och undersökningar har utförts av Norconsult under 2022 och har resulterat i en rapport.

Rapporten visar att fastigheten är kraftigt förorenad i både jord och grundvatten, samt i ansamlat dagvatten inne på fastigheten. Rapporten visar även att det finns ett behov av saneringsåtgärder och olika förslag presenteras.

Frågor och svar

Vad är en huvudstudie?

En huvudstudie är en omfattande undersökning av ett förorenat område med provtagning av exempelvis grundvatten, jord, ytvatten, sediment och byggnader. I rapporten finns också bedömning av risker samt förslag till åtgärder för att minska riskerna med föroreningarna.

Varför görs det en huvudstudie på Alvesta 13:10?

På fastigheten har det bedrivits impregnering av trä under en längre tid och tidigare undersökningar har visat att det finns föroreningar i jord, grundvatten och dagvatten. För att få mer information om vilka föroreningar och hur mycket av dem som finns på platsen behövdes mer undersökningar göras.

Varför är det Alvesta kommun som håller i undersökningarna?

Företaget som bedrev verksamheten har gått i konkurs och fastighetens ägare likaså, vilka i annat fall hade varit ansvariga för att bekosta undersökningar av föroreningen och saneringsåtgärder. Istället har Alvesta kommun sökt och fått bidrag från Naturvårdsverket att undersöka fastigheten.

Vad visar huvudstudien på Alvesta 13:10?

Resultat i huvudstudien visar att fastigheten är kraftigt förorenad i både jord och grundvatten, samt ansamlat dagvatten inne på fastigheten. Det är framför allt höga halter av arsenik, koppar och krom som har uppmätts i mark och i grundvatten. Provtagningen visar dock lägre halter i jord och grundvatten utanför fastigheten.

Även angränsande dike är kraftigt förorenat. Däremot visar undersökningar att halterna föroreningar i ytvatten och sediment i närliggande vattendrag utanför området är lägre.

Rapporten visar att föroreningarna på fastigheten medför risk för oacceptabla effekter på människors hälsa och miljö och att det finns ett behov av att dessa risker åtgärdas.

Vilka risker finns det med föroreningen?

Alvesta kommun har utfört åtgärder för att begränsa spridningen av dagvatten från fastigheten samt att områdets stängslats och skyltats upp. Liksom på andra industrifastigheter är det olämpligt för obehöriga att vistas på fastigheten, med de risker som finns där.

Halterna förorening på fastigheten är höga och det skulle ge risker för hälsan om man skulle få i sig jord eller vatten. Om inte sanering utförs kan också förorenat grundvatten med tiden sprida sig ut från fastigheten och påverka dricksvatten och vattendrag. Det hade medfört en kvarvarande miljöskuld till kommande generationer om sanering inte görs.

Vilken åtgärd kan bli aktuell?

De åtgärder som rapporten föreslår är schaktsanering av områden med högst halter, kemisk stabilisering av områden med relativt lägre halter, samt schaktsanering av hela fastigheten. Av dessa bedöms schaktsanering av hela fastigheten vara det bästa alternativet utifrån miljö och samhällsnytta.

Saneringsåtgärder är mycket kostsamma åtgärder, och samtliga tre åtgärder bedöms kunna minska riskerna på fastigheten, om än i olika grad. Det är dock en senare fråga om en sanering skulle kunna bli aktuell och hur den då skulle göras.

Vad händer nu?

Rapporten får användas som underlag för Alvesta kommun för att ta beslut om hur man ska gå vidare med området och eventuella åtgärder. Det är dock en prioriterad fråga för Alvesta kommun, med bevakning av de akuta riskerna på fastigheten och de åtgärder som hittills gjorts.

Statliga bidrag söks från Naturvårdsverket och då det finns många förorenade fastigheter i landet med behov av sanering görs bedömningar om vilka som ska få bidrag utefter prioriteringsordning.

Frågor och mer information

För ytterligare frågor kontakta SBF Bygg & Miljö; bygg.miljo@alvesta.se